Výročný Bonus

Pri príležitosit 11. výročia spoločnosti, Dukascopy Bank SA ponúka možnosť pre individuálnych obchodníkov získať 100% bonus z celkového obchodovateľného kapitálu na účte. Klienti môžu požiadať o bonus po dobu 30 dní od posledného vkladu na účet. Obdržanie bonusu je podmienené dosiahnutím zobchodovaného objemu v horizonte 1 roka odo dňa, kedy bol bonus pripísaný na obchodníkov účet. Akýkoľvek výber prostriedkov z účtu pred dosiahnutím požadovaného objemu bude znamenať zrušenie bonusu. Prosím čítajte nižšie podmienky a pravidlá na získanie bonusu.

Anniversary Bonus is also available for Binary Option accounts.

Ako získať bonus

Klienti môžu požiadať o bonus po dobu 30 dní od posledného vkladu na účet v prípade, že súčet všetkých prichádzjúcich/odchádzjúcich prostriedkov je kladný. Vklad na účet (prichádzajúca platba) by mala byť posledná operácia na účte, t.j. žiadny výber (odchádzajúca platba) po vklade na účet.

Žiadosť o bonus môžete vyplniť priamo v platforme, Portfolio menu – Report môjho účtu.

Celá hodnota bonusu navýši kapitál na obchodnom účtu ihneď po žiadosti a bude dostupný na obchodovanie ako dodatočný margin.

Výška bonusu

Hodnota bonusu je vo výške 100% z celkového obchodovateľného kapitálu na účte v momente podania žiadosti o bonus klientom.

Prvotná hodnota bonusu môže byť navýšená v prípade nového vkladu na účet (deposit) neskôr.

Hodnota dodatočného bonusu môže rásť do výšky 100% všetkých nových vkladov za posledných 30 dní. Presná hodnota dodatočného bonusu je kalkulovaná pomocou vzorca:

Additional
Bonus Amount
=
Deposit × 100% ×
Traded Volume
deadline
 −
Additional Bonus
application date
365 days

Príklad

Initial Bonus was obtained 01 March 2014
Required Traded Volume deadline 01 March 2015
Additional Deposit 3'000 USD was made 10 May 2014
Trader applied for the additional Bonus 13 May 2014

Additional Bonus Amount:
3'000 × 100% × (01 March 2015 − 13 May 2014) / 365 days = 2'400 USD

Pred požiadaním o bonus bude jeho presná výška zobrazená v žiadosti (formulári).

Celková hodnota aktuálne platných bonusov na obchodnom účte nesmie prevýšit ekvivalent 10,000  USD.

Požiadavky na získanie bonusu

Požadovaný zobchodovaný objem sa rovná 50,000-násobku celkového kapitálu na účte (vrátane bonusu) v čase odosielania žiadosti o bonus. Požadovaný zobchodovaný objem musí byť dosiahnutý pred uvedenou lehotou 1 roka od prijatia bonusu.

V prípade klientovej žiadosti o dodatočný bonus bude požadovaný zobchodovaný objem upravený. Dodatočně požadovaný zobchodovaný objem je kalkulovaný pomocou vzorca.

Additional Required
Traded Volume
=
(Additional Deposit + Bonus) × 50'000 ×
Required Traded
Volume deadline
 −
Additional Bonus
application date
365 days

Príklad

Initial Bonus was obtained 01 March 2014
Required Traded Volume deadline 01 March 2015
Additional Deposit 3'000 USD was made 10 May 2014
Trader applied for the additional Bonus 13 May 2014

Additional Required Traded Volume:
(3'000 + 3'000 × 100%) × 50'000 × (01 March 2015 − 13 May 2014) / 365 days = 240M USD

Pred požiadaním o bonus bude jeho presná výška zobrazená v žiadosti (formulári).

Limity bonusu

Bonus nemôže byť použitý na krytie strát z obchodovania pred dosiahnutím požadovaného zobchodovaného objemu. Akonáhle bude bonus pripísaný na účet, minimálna úroveň stop lossu účtu bude nastavená na úroveň rovnajúca se celkovej hodnote účtu so všetkými Bonusmi plus minimálna úroveň kapitálu na účte podľa Požiadaviek na Margin. Pokiaľ už klient nastavil svoj stop loss, ten bude upravený iba v prípade, že je jeho úroveň bude nižšia ako úroveň všetkých prijatých bonusov. Výber bonusu z účtu nemôže byť zrealizovaný pokiaľ nebudú dosiahnuté požiadavky na získanie bonusu.

Bonus sa stáva nelimitovaný akonáhle je dosiahnutý požadovaný zobchodovaný objem.

Bonus sa stáva bez obmedzenia po dosiahnutí požadovaného objemu obchodov a jeho potvrdení systémom. Systém overí, či bol objem dosiahnutý zakaždým, keď klient otvoril stránku "Môj účet", alebo aspoň raz denne počas settlmentu.

Zrušenie bonusu

Pred dosiahnutím požadovaného zobchodovaného objemu pre získanie bonusu bude tento bonus zrušený v jednom z týchto prípadov:

  • Akákoľvek odchádzajúca platba zruší bonus
  • Ak nie je požadovaný zobchodovaný objem dosiahnutý v období 1 roka
  • Klient zruší bonus v jeho reportoch

Stop Loss level, ktorý bol automaticky nastavený systémom po schválení bonusu bude zrušený.

Avšak Stop Loss level nastavený klientom zostane aktívny, prípadne sa stane aktívnym aj v prípade zrušenia bonusu.

Pokiaľ klient nastaví Stop Loss menší ako ten nastavený systémom, zostane čakajúci až do doby exspirácie bonusu.

Pokiaľ klient nastaví Stop Loss vyšší ako ten nastavený systémom, Stop Loss zostane aktívny počas obdobia platnosti bonusu a aj po jeho zrušení/exspirácii.

Berte prosím na vedomie, že bonusová čiastka sa odpočíta z hodnoty účtu automaticky po zrušení bonusu, čo môže spôsobiť vyššie použitie páky alebo aktivovanie margin callu. Preto odporúčame akékoľvek zmeny v hodnotách Stop Loss levelu robiť pre exspiráciou bonusu.

Ostatné podmienky

V prípade, že klient obdržal cenu zo súťaže podmienenú obratom, nemôže požiadat o bonus, pokiaľ nebudú dosiahnuté podmienky obratu vzťahujúce sa k jeho výhre.

Individuálne obchodné účty vo vzťahu k Business Introducer programu môžu byť zamietnuté so žádosťou o bonus. Dukascopy si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá a podmienky bonusového programu, zrušit alebo odmietnuť poskytnutý bonus podľa vlastného uváženia.

Vo všeobecnom ponímaní by mal byť bonus považovaný za zľavu vzťahujúcu sa na obchodné komisie.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.