Ochrona depozytu

Dukascopy Europe IBS AS jest firmą inwestycyjną zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej i jest regulowana przez Financial and Capital Market Commission (FCMC).

Zgodnie z Investor Protection Law oraz Dyrektywą w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (Dyrektywa 97/9/WE), rekompensata w wysokości 90% bezpowrotnie straconej wartości instrumentów finansowych, lub strat poniesionych przez niewykonanie usług inwestycyjnych jest gwarantowana dla inwestora, lecz nie więcej niż 20.000 EUR na klienta.

Dalsze i bardziej szczegółowe informacje są dostępne na oficjalnych stronach FCMC oraz bazy danych Unii Europejskiej.

Przechowywanie aktywów klientów

Aktywa klientów Dukascopy Europe IBS AS są przechowywane na koncie depozytowym Dukascopy Europe IBS AS w Dukascopy Bank SA, w Genewie, w Szwajcarii. W przypadku bankructwa Dukascopy Bank depozyty w wysokości do 100 000 franków szwajcarskich są uważane za depozyty preferencyjne i zostaną wypłacone niezwłocznie firmie Dukascopy Europe IBS AS.

Ochrona przed ujemnym saldem

Dukascopy Europe IBS AS oferuje zwolnienie z obowiązku pokrycia dodatkowego zobowiązania w przypadku ujemnego salda na koncie handlowym. Zgodnie z decyzją podjętą w dniu 10 sierpnia 2017 r. klienci nie będą już ponosić odpowiedzialności z tytułu ujemnego salda na swoim koncie poprzez zapłatę dodatkowych środków. W rezultacie nie stracą Państwo więcej niż środki zainwestowane na koncie handlowym. Należy pamiętać, że wyżej wymienione zwolnienie odnosi się również do już istniejących klientów.

Staranne zarządzanie przez Dukascopy Europe IBS AS ryzykiem kontrahenta i ryzykiem kredytowym

Dukascopy Europe IBS AS deponuje środki pieniężne klientów oddzielnie od własnych środków pieniężnych.

Dukascopy Europe IBS AS używa środków pieniężnych klientów tylko i wyłącznie w celu zabezpieczenia transakcji na instrumentach finansowych zgodnie z umową podpisaną przez klienta i Dukascopy Europe IBS AS.

Środki pieniężne należące do klienta Dukascopy Europe IBS AS nie mogą być wykorzystane do zaspokojenia roszczeń wierzyciela wobec Dukascopy Europe IBS AS. Wymóg ten stosuje się również w przypadku niewypłacalności Dukascopy Europe IBS AS.

Ekskluzywna ochrona kapitału

Jeżeli Państwa fundusze są zarządzane przez zewnętrznego zarządzającego lub przez inną osobę trzecią, Dukascopy Europe IBS AS daje unikatową możliwość limitowania strat na swoim koncie poprzez funkcję "Stop-Loss". Jeżeli kapitał na Państwa koncie osiągnie ustalony przez Państwa poziom Stop-Loss, handel zostanie natychmiast wyłączony i wszystkie otwarte pozycje zamknięte, aby chronić Państwa pozostały kapitał przed dalszymi stratami.

Dodatkowo, Dukascopy Europe IBS AS daje Państwu możliwość natychmiastowego przerwania handlu wykonywanego przez Państwa pełnomocnika na Państwa rachunku oraz zamknięcia wszystkich otwartych pozycji przez łatwo dostępny przycisk w Państwa raportach online.

Proszę pamiętać, iż w celu udostępnienia swojego konta do handlu osobie trzeciej, wliczając bliskie osoby, należy przyznać i podpisać pełnomocnictwo na rzecz tej osoby trzeciej.

Kontrola poślizgu

Dukascopy Europe IBS AS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu najlepsze z możliwych narzędzi kontroli ryzyka, w celu bezpiecznego handlu na zmiennych rynkach.

Korzystając z funkcji kontroli poślizgu możecie Państwo wstępnie ustalić maksymalny negatywny poślizg, jaki może wpłynąć na cenę egzekucji Państwa zlecenia. Można nawet całkowicie wykluczyć możliwość wystąpienia negatywnego poślizgu. Niemniej jednak funkcja kontroli poślizgu nie jest dostępna dla zleceń Stop Loss. Należy również pamiętać, iż zmniejszenie tolerancji do poślizgu zwiększa prawdopodobieństwo odrzucenia zlecenia.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat funkcji kontroli poślizgu lub do zapoznania się z naszą Wiki.

Proszę zachować swój login, hasło i kod PIN w poufności

Podmioty trzecie, takie jak zewnętrzni zarządzający lub dostawcy usług nigdy nie powinni pytać o Państwa kody dostępu, lecz powinni otrzymać specjalne prawa dostępu od Dukascopy Europe IBS AS. Podając swoje kody dostępu podmiotom trzecim ryzykujecie Państwo nie tylko naruszenie warunków Dukascopy Europe, lecz również poważnie narażacie Państwo swoje fundusze na ryzyko niewłaściwego użycia lub sprzeniewierzenia. Co więcej, osoby, które nie są znane Dukascopy Europe, nie mogą otrzymać żadnej pomocy ze strony naszego zespołu wsparcia handlu co może wyrządzić szkodę Państwa kapitałowi (np. w przypadku, gdy pozycja na Państwa koncie musi być pilnie zamknięta, a dostęp przez Internet do systemu handlowego SWFX jest niedostępny).

Oszustwa Forex

Dla bezpieczeństwa Państwa pieniędzy, okazje inwestycyjne powinny być oceniane z pewną dozą sceptycyzmu. Dukascopy Europe IBS AS rekomenduje zachowanie ostrożności, zwłaszcza w odniesieniu do następujących sytuacji:

  • Inwestycje "zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe": należy trzymać się z daleka od obietnic handlu na rynku Forex, które sprawią, iż staniecie się Państwo bogaci w ciągu jednego dnia. Nie należy używać swoich ciężko zarobionych pieniędzy, funduszu emerytalnego lub zastawiać swojego domu, aby zainwestować w tego rodzaju schematy. Istnieje ryzyko, iż nigdy nie otrzymacie Państwo swoich środków z powrotem.
  • Gwarantowane zyski lub obietnice wyjątkowo wysokich wyników: ktokolwiek kto twierdzi, że jest w stanie zapewnić regularny comiesięczny 30% lub 40% zwrot z inwestycji, obiecuje coś co nie może być dostarczone. Takie obietnice ogromnych zysków są najprawdopodobniej fałszywe i zasadniczo są taktyką na zwabienie Państwa pieniędzy.
  • Bagatelizowanie ryzyk związanych z handlem walutami: należy zawsze uważać na wypowiedzi obiecujące, iż firma lub osoba indywidualna zwróci Państwa straty lub, że Państwa inwestycja pozostanie bezpieczna. Handel na rynku Forex wiąże się z wysokim ryzykiem i możecie Państwo stracić całość lub część swojej inwestycji.
  • Trudności z uzyskaniem informacji o przeszłości: nie należy współpracować z nikim kto nie chce łatwo udostępnić Państwu informacji o swojej przeszłości.
  • Przelew środków na rzecz osoby trzeciej: inwestor, który planuje używać systemu handlowego Dukascopy Europe do samodzielnego zarządzania swoimi środkami, do zarządzania nimi przez zewnętrznego zarządzającego lub osobę trzecią, musi zdeponować swoje środki na koncie otwartym na nazwisko inwestora.

Konta uśpione (Dormant Accounts)

Państwa konto staje się "uśpione" (ang. "Dormant"), jeżeli Dukascopy Europe IBS AS nie jest już w stanie nawiązać z Państwem kontaktu. Może się tak zdarzyć w szczególności, gdy zmienicie Państwo swoje miejsce zamieszkania lub dane kontaktowe bez poinformowania nas, lub w przypadku śmierci i nieustanowienia żadnego pełnomocnika do swojego konta, z którym możemy się skontaktować. W przypadku "uśpienia", ponowne nawiązanie kontaktu z Państwem lub Państwa spadkobiercami może być trudne lub niemożliwe dla Dukascopy Dukascopy Europe IBS AS . W celu uniknięcia "uśpienia" Dukascopy Dukascopy Europe IBS AS rekomenduje Państwu, aby:

  • poinformować nas niezwłocznie po zmianie adresu, lub nazwiska (np. po ślubie);
  • poinformować nas, jeżeli przenosicie się Państwo na dłuższy okres czasu i zorganizować korespondencję;
  • wyznaczyć pełnomocnika lub reprezentanta z pełnym pełnomocnictwem, z którym Dukascopy Europe IBS AS może się skontaktować, jeżeli konto stanie się "uśpione";
  • poinformować zaufaną osobę o swoich danych bankowych. Dukascopy Europe IBS AS może przekazać informacje tylko tym osobom, które zostały autoryzowane do działania w Państwa imieniu na piśmie przy użyciu specjalnego formularza;
  • wymienić w swoim testamencie swoje aktywa oraz nazwy odpowiednich banków, gdzie zostały one ulokowane.