What are CFDs?

Kontrakty na różnicę (ang. Contract for Difference - CFD) są umowami umożliwiającymi klientom handel na zmianie cen instrumentów bazowych takich jak akcje, indeksy, towary, waluty i obligacje. Handel na CFD pozwala klientom zająć pozycję na przyszłej wartości instrumentu bazowego w zależności od tego czy klient zakłada, że cena wzrośnie lub spadnie.

W przeciwieństwie  do zakupu aktywów, gdy klienci handlują na CFD to nie posiadają fizycznie instrumentów bazowych. Oznacza to, że klienci nie muszą ponosić kosztów związanych z fizycznym posiadaniem aktywów takich jak opłaty skarbowe i opłaty za zarządzanie rachunkiem. Inwestorzy handlujący na CFD korzystają na wahaniach rynkowych. Otwarte pozycje klientów są wyceniane w czasie rzeczywistym, z każdym tikiem na rynku. Podobnie, zyski lub straty są dodawane lub odejmowane z kapitału klienta w trybie rzeczywistym. CFD nie dają jakiegokolwiek prawa do instrumentu bazowego i w przypadku CFD opartych o akcje nie dają prawa głosu.

Choć cena CFD zazwyczaj odzwierciedla cenę instrumentu bazowego, nie jest to zawsze regułą. Proszę pamiętać, że nie kupujecie Państwo ani nie otrzymujecie Państwo jakiegokolwiek prawa własności do instrumentu bazowego.

Kupowanie na rosnącym rynku

Handel na CFD umożliwia klientom kupno ("pozycja długa") i późniejsze zamknięcie pozycji poprzez sprzedaż. Sprzedaż po niższej/wyższej cenie niż cena zakupu oznacza odpowiednio stratę/zysk. Jeżeli klient uważa, że rynek wzrośnie, klient może dokonać zakupu po obecnej cenie i sprzedaży po wyższej cenie. Niemniej jednak, jeżeli rynek przesunie się w kierunku przeciwnym do zakładanego przez klienta, może on ponieść straty.

Sprzedaż na spadającym rynku

Handel na CFD umożliwia klientom sprzedaż ("pozycja krótka") i późniejsze zamknięcie pozycji poprzez kupno. Sprzedaż umożliwia klientom zarabianie na spadających cenach. Jeżeli klient uważa, że w krótkim okresie na rynku dojdzie do spadku cen, może użyć CFD, aby sprzedać natychmiast i zysk klienta będzie wzrastał wraz ze spadkiem ceny instrumentu bazowego. 

Dźwignia finansowa

Transakcje przeprowadzone na rynku SWFX mogą być dokonywane w oparciu o efekt dźwigni finansowej, co umożliwia klientowi egzekucję transakcji większych niż depozyt i zwiększenie wpływu zmiany ceny. Klient musi zdeponować jedynie małą część całej wartości handlu, aby móc zachować ten sam poziom ekspozycji. Poprzez zdeponowanie małej części wartości handlu, przy zachowaniu pełnej ekspozycji, klient ma możliwość zwiększenia swoich zysków. W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę sprawdzić wymagania dot. depozytu zabezpieczającego.

CFD - klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Pozycje otwarte poprzez Dukascopy Europe IBS AS nie są przedmiotem obrotu na żadnej giełdzie. Ceny i inne warunki są ustalane przez Dukascopy Bank SA. Dukascopy Europe ma za zadanie dostarczać najlepszą egzekucję oraz działać racjonalne, i odpowiedzialnie w zgodzie z "Terms and Conditions" zaakceptowanymi przez klienta, oraz "Order Execution policy Dukascopy Europe IBS AS". Każda pozycja na CFD otwarta poprzez SWFX oznacza wejście w kontrakt z Dukascopy Bank SA. Kontrakty te mogą być zamknięte tylko z Dukascopy i nie mogą być przeniesione na innych brokerów.

Uwaga: Dukascopy Bank SA jest kontrahentem każdej transakcji.