FAQ

Nowe regulacje Unii Europejskiej wprowadzone przez ESMA

 • Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) to instytucja finansowa Unii Europejskiej i europejski organ nadzoru z siedzibą w Paryżu.

 • Jedynie instytucje finansowe mające siedzibę w Unii Europejskiej podlegają decyzjom ESMA. Powyższe ograniczenia będą miały zastosowanie dla Dukascopy Europe z siedzibą w Unii Europejskiej, ale nie wpłyną na ofertę Dukascopy Bank z siedzibą w Szwajcarii i Dukascopy Japan z siedzibą w Japonii.

 • Podmiot Dukascopy Bank Dukascopy Europe Dukascopy Japan
  Główne pary walutowe do 1:200 do 1:30 do 1:25
  Pozostałe pary walutowe,
  złoto i główne indeksy
  do 1:200 do 1:20 do 1:10
  Towary inne niż złoto
  i pozostałe indeksy
  do 1:100 do 1:10 nie dotyczy
  Pojedyncze akcje do 1:10 do 1:5 nie dotyczy
  Kryptowaluty do 1:3 do 1:2 nie dotyczy
 • Dukascopy Bank nie otwiera rachunków dla rezydentów następujących krajów: Kuby, Iranu, Japonii, Birmy, Korei Północnej, Sudanu Południowego, Sudanu, Syrii i USA.

  Dukascopy Europe nie otwiera rachunków dla rezydentów tych krajów

  Dukascopy Japan otwiera rachunki tylko rezydentom Japonii.

Automatyczna wymiana informacji podatkowych (AEOI)

 • AEOI ma na celu zapewnienie deklaracji kont do organów podatkowych.

  Wymaga to od szwajcarskich instytucji finansowych corocznego zgłaszania informacji o niektórych kontach do Swiss Federal Tax Administration (FTA). Dotyczy to kont w posiadanych przez osoby fizyczne lub podmioty będących rezydentami podatkowymi w państwie, z którym Szwajcaria podpisała umowę o AEOI (państwem partnerskim). W przypadku rachunków posiadanych przez podmioty, w przypadku zaistnienia pewnych okoliczności, obowiązek zgłaszania może również dotyczyć osób kontrolujących podmioty.

  Po otrzymaniu tej informacji, FTA przekazuje je do organu podatkowego państwa partnerskiego, w miejscu rezydencji podatkowej danej osoby lub podmiotu. Jeśli dana osoba lub podmiot ma miejsce rezydencji podatkowej w kilku państwach partnerskich, FTA będzie przekazywać informacje o koncie do każdego z tych państw.

  Listę krajów partnerskich można znaleźć na: www.sif.admin.ch

 • Tak, jako bank szwajcarski, Dukascopy Bank nie ma innej mozliwości niż partycypacja w AEOI zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szwajcarskiego.

 • Nie ma mocy wstecznej. Dla każdego kraju partnerskiego, informacje o koncie zaczną być pobierane od daty wejścia w życie umowy między Szwajcarią a Państwem Partnerskim. Pierwsze raportowanie nastąpi po upływie roku od dnia wejścia w życie umowy, a dotyczyć będzie danych z poprzedniego roku (roku, w którym umowa weszła w życie).

  Np. dla wszystkich krajów, które są członkami Unii Europejskiej, dniem wejścia w życie umowy między Szwajcarią a Unią Europejską jest 1szy Styczeń 2017. Dlatego też Dukascopy Bank będzie zgłaszał informacje o kontach na dzień 31 Grudzień 2017 (lub w dniu zamknięcia konta, jeżeli takie zamknięcia wydarzyło w roku 2017).

  Datę wejścia w życie umowy między Szwajcarią a państwami partnerskimi można znaleźć na stronie www.sif.admin.ch

  Każdego roku, informacje o kontach z poprzedniego roku są zbierane i raportowane dla wszystkich kont, których dotyczy umowa.

 • Nie, AEOI nie działa wstecz. Informacje o koncie w latach poprzedzających wejście w życie umowy między Szwajcarią a stanem partnerskim nie zostaną zgłoszone.

 • Podawane informacje o koncie zawierają nazwisko/nazwę, adres, kraj rezydencji podatkowej, numer identyfikacji podatkowej i datę urodzenia/inkorporacji osoby lub podmiotu. Jednakże obowiązek zgłaszania nie dotyczy jedynie posiadacza rachunku, ale także rzeczywistego beneficjenta(-ów) lub osoby (y) kontrolującej.

  Ponadto numer konta, całkowity roczny dochód brutto, zysk/strata brutto oraz saldo konta są zgłaszane na koniec każdego roku kalendarzowego.

 • Podawane informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do obsługi lub nadzorowania opodatkowania w państwie partnerskim, które otrzymuje raport. Państwa partnerskie muszą traktować te informacje jako poufne i nie są dopuszczone do przekazania ich innym państwom.

 • Mają Państwo następujące prawa wynikające z ustawy AEOI oraz ustawy federalnej o ochronie danych:

  1. Dukascopy Bank

   Mają Państwo prawo do pełnego zakresu ochrony prawnej oferowanej przez Federal Act on Data Protection (FADP) dotyczące Dukascopy Bank. W szczególności, mają Państwo prawo do zapytania które informacje które zostały zebrane o Państwu oraz za zgłoszenie do FTA. Na życzenie Dukascopy Bank przekaże Państwu kopię raportu dla FTA. Ponadto, macie Państwo prawo do żądania aby nieprawidłowe dane o Państwu w systemach Dukascopy Banku zostać poprawione.

  2. Vis-à-vis FTA

   You have the right to access information and to request that incorrect data about you resulting from errors in the reporting process be corrected. For the rest we refer to the article 25a of the Federal Act on Administrative Procedure.

Regulacje i bezpieczeństwo depozytu klienta

 • Dukascopy Bank jest regulowany przez FINMA jako bank i dealer papierów wartościowych. Informację tą można zweryfikować na stronie FINMA

 • Tak, tak jak każdy bank i każda firma papierów wartościowych w Szwajcarii, Dukascopy Bank jest zobowiązany do podpisania samoregulacji «Umowa między esisuisse i jej członkami». To oznacza, że klientów’ depozyty są chronione do maksymalnej kwoty 100 000 CHF na klienta. Obligacje średnioterminowe przechowywane na okaziciela w banku emisyjnym są również uznawane za depozyty. Ochronę deponentów w Szwajcarii zapewnia esisuisse, a system ochrony deponentów został szczegółowo wyjaśniony pod adresem www.esisuisse.ch

Pytania dotyczące otwarcia i zasilenia konta

 • Dukascopy Bank SA akceptuje wszelkiego rodzaju klientów: klientów indywidualnych/prywatnych oraz instytucje finansowe takie jak banki i fundusze inwestycyjne.

 • Otwarcie konta w Dukascopy Bank jest łatwe, szybkie i bez użycia papieru. Aby rozpocząć, należy wypełnić rejestrację online na stronie Dukascopy Banku. Następnie klient otrzymuje e-mailem dalsze wskazówki oraz dokumenty i umowy do akceptacji on-line. Następnym krokiem jest identyfikacja wideo podczas której potwierdzimy tożsamość klienta.

  Osoby, które chciałyby otworzyć konto wspólne: po złożeniu wniosku on-line za pośrednictwem strony internetowej Dukascopy Banku, otrzymają pocztą elektroniczną dokumenty w PDF do wydrukowania, podpisania i przesłania do nas w oryginale pocztą tradycyjną. Wszyscy sygntatariusze wspólnych rachunków muszą potwierdzić swoją tożsamość, okazując ważny dokument tożsamości (krajowy dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) podczas spotkania z Account Managerem Dukascopy Banku lub wysyłając nam pocztą tradycyjną potwierdzoną notaralnie kopię dokumentu tożsamości. Ponadto klienci muszą udowodnić swój adres zamieszkania wysyłając nam kopię rachunku za media (np. prąd, czy gaz, wystawionego na ich nazwisko, nie starszego niż 3 miesiące).

  Po złożeniu aplikacji on-line, identyfikacji i akceptacji umowy, sprawdzimy całość wniosku o założenie konta. Gdy otwarcie konta jest zatwierdzone, klient otrzyma od nas dane do przelewu.

 • Tak, konto może być aktywowane tylko, jeżeli otrzymamy prawidłowo podpisane oryginalne dokumenty do otwarcia konta.

 • Proszę zauważyć, iż potwierdzenie nie jest koniecznej, jeżeli oryginał dokumentu tożsamości zostanie pokazany/udostępniony pracownikowi Dukascopy Banku.

  Potwierdzenie można uzyskać od następujących podmiotów:

  • Notariusz
  • Solicitor — radca prawny (tylko w Wielkiej Brytanii)
  • Policja
  • Przedstawiciel sądownictwa
  • Urząd miasta/urząd gminy
  • Ambasada, konsulat lub wyższy urzędnik kraju, który wydał dokument
  • Podmiot finansowy (np. bank lub regulowana instytucja finansowa)
  • Commissioner for oaths (np. w byłych koloniach Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Malezji)
  • Justice of Peace (tylko w Australii i Nowej Zelandii)
  • Urząd pocztowy (tylko w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemczech, Portugalii, Australii oraz w krajach gdzie ta praktyka jest akceptowalna)

  WAŻNE

  1. Powyższa lista nie jest listą finalną; prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat Państwa kraju zwłaszcza, jeżeli pojawi się problem z uzyskaniem potwierdzenia.
  2. Dukascopy Bank SA ma prawo niezaakceptowania potwierdzenia według własnego uznania. Proszę uprzednio skontaktować się ze swoim Relationship Managerem.
  3. Aby zostać zatwierdzone przez Dukascopy Bank SA, potwierdzenie kopii Paszportu lub Dowodu Osobistego musi wyglądać następująco:
   1. Potwierdzenie powinno zawierać:
    1. tekst "Potwierdzona kopia oryginalnego dokumentu";
    2. nazwisko osoby potwierdzającej, podpis, datę podpisu, pozycję lub uprawnienia (np. notariusz), dane kontaktowe takie jak adres, numer telefonu, wyraźnie odciśniętą oficjalną pieczęć firmy/instytucji.
   2. Paszport / Dowód Osobisty musi zawierać podpis właściciela. Jeśli podpis zmienił się, należy umieścić nowy podpis na potwierdzonej kopii dokumentu oraz upewnić się, iż podmiot potwierdzający umieści informację "Podpisano w mojej obecności".
   3. Kopia dokumentu oraz zdjęcie posiadacza muszą być wyraźne oraz nadające się do odczytu.
   4. Potwierdzenie musi być na tej samej stronie co kopia Paszportu / Dowodu Osobistego. W przypadku większej ilości stron, muszą one być razem zaplombowane.
   5. Paszport / Dowód Osobisty musi być ważny w momencie potwierdzania.
   6. Paszport / Dowód Osobisty musi zawierać miejsce urodzenia posiadacza.
   7. Jeżeli nazwisko zmieniło się względem tego w Paszporcie / Dowodzie Osobistym, należy dosłać odpis aktu zawarcia małżeństwa lub odpowiednik takiego dokumentu.

  W razie jakichkolwiek pytań lub problemów w dostarczeniu potwierdzonych kopii prosimy o kontakt z Państwa Relationship Managerem w Dukascopy Bank SA.

 • Konta mogą być zasilone za pomocą przelewów, kart debetowych (Maestro, Visa Electron), kart kredytowych (MasterCard, Visa) oraz za pomocą gwarancji bankowych, lecz nie akceptujemy czeków i gotówki. Więcej informacji w części strony dotyczącej sposobów zasilenia konta.

 • Login oraz hasło tymczasowe są przekazywane nowym klientom e-mailem w dniu aktywacji konta.

  Kod PIN jest wysyłany do klienta wiadomością SMS na zarejestrowany numer telefonu komórkowego po zmianie hasła tymczasowego na hasło stałe. Jeżeli kod PIN nie dotarł do klienta, należy zadzwonić do zespołu wsparcia handlu Live Dukascopy. Zazwyczaj Dukascopy Bank wysyła dane do logowania po otrzymaniu od klienta środków pieniężnych oraz niezbędnych dokumentów i/lub informacji na temat pochodzenia środków.

Technologia ECN i ograniczanie ryzyka

 • Ceny oferowane na rynku SWFX są kombinacją płynności dostarczanej przez traderów umieszczających zlecenia Umieść BID/OFFER na rynku SWFX (wewnętrzni dostawcy płynności), główne banki, brokerów i inne rynki (zewnętrzni dostawcy płynności). Połączenie wewnętrznych i zewnętrznych dostawców płynności pozwala klientom korzystać z wąskich spreadów i dużej płynności. Klienci korzystający z rynku SWFX mogą wybierać pomiędzy konsumowaniem płynności za pomocą standardowych zleceń oraz dostarczaniem płynności innym traderom za pomocą składania zleceń BID/OFFER. Wraz z innymi klientami i zewnętrznymi dostawcami płynności, Dukascopy Bank może dodawać własną płynność po cenach z SWFX.

 • Niezależnie od faktu, iż SWFX - Swiss FX Marketplace jest rynkiem typu ECN, Dukascopy Bank SA jest kontrahentem wszystkich transakcji klientów. Dukascopy Bank przesyła zlecenia na rynek międzybankowy we własnym imieniu we własnych celach, takich jak hedgowanie ekspozycji i/lub testowanie ważności cen otrzymanych od dostawców płynności. Nie każde zawarcie transakcji przez klienta musi oznaczać przesłanie przez Dukascopy Bank SA zlecenia bezpośrednio na rynek międzybankowy. Na przykład mały rozmiar transakcji może mieć wpływ na zdolność Dukascopy Bank SA do hedgowania transakcji klientów ze swoimi kontrahentami, ponieważ ci ostatni, mogą nie akceptować transakcji poniżej pewnego minimalnego poziomu.

 • Klienci Dukascopy Banku są chronieni przed nieuczciwymi praktykami handlowymi za pomocą następujących zabezpieczeń:

  • Wszystkie transakcje a rynku ECN SWFX otrzymują te same kwotowania cen i tą samą jakość egzekucji niezależnie od rozmiaru transakcji;
  • Szybka egzekucja zleceń handlowych i brak dealing desku wykluczają jakąkolwiek ludzką interwencję w procesie egzekucji. Egzekucja zleceń jest wykonywana automatycznie przez system handlu SWFX jak tylko warunki (ceny, maksymalny poślizg itp.) są spełnione. Wszystkie egzekucje lub odrzucenia zleceń są weryfikowalne i mogą być wyjaśnione post factum na podstawie obiektywnych danych;
  • Historia wszystkich tików cenowych jest dostępna publicznie dla weryfikacji egzekucji zleceń. Taka transparentność wyklucza możliwość dostarczania różnych cen różnym klientom;
  • Szwajcarskie regulacje bankowe narzucają właściwe prowadzenie biznesu i ochronę interesów klientów.
 • Tak, środowisko handlowe typu ECN charakteryzuje się występowaniem następujących cech łącznie: istnienie rynku gdzie traderzy mogą handlować pomiędzy sobą, dostęp do informacji na temat głębokości rynku (włączając zlecenia Bid/Offer umieszczane przez klientów), zmienne spready, szybka egzekucja zleceń handlowych bez użycia dealing desku, konkurencja pomiędzy różnymi zleceniami bid i ask na rynku oraz te same notowania cen dla wszystkich klientów. SWFX - Swiss FX Marketplace jest rynkiem typu ECN, gdyż spełnia wszystkie te warunki.

 • SWFX - Swiss FX Marketplace jest własnością Dukascopy Banku i nazwą technologi ECN, która została stworzona, jest wykorzystywana i na bieżąco rozwijana przez Dukascopy Bank.

 • Tak, wszystkie konta mają bezpośredni dostęp do rynku SWFX - Swiss FX Marketplace. Dostęp do SWFX gwarantuje, że wszyscy klienci otrzymują te same ceny i płynność, niezależnie od rozmiaru i rodzaju konta.

 • Nie, wszystkie zlecenia są egzekwowane automatycznie i egzekucja następuje poprzez system handlowy SWFX na zasadach STP (Straight-Through Processing), bez ludzkiej interwencji. Zlecenia złożone drogą telefoniczną są wprowadzane przez zespół wparcia handlu Live manualnie do systemu handlowego po czym są przez ten system automatycznie egzekwowane.

 • Funkcja 'Stop Loss' dostarcza traderom możliwość automatycznego zamykania wszystkich pozycji po przekroczeniu założonego poziomu kapitału na rachunku.

  Funkcja ta znajduje się na platformie w sekcji Portfolio lub w raportach. Wszystkie otwarte pozycje zostaną zamknięte, wszystkie oczekujące zlecenia zostaną anulowane a możliwość handlu zablokowana, jeżeli obecny stan kapitału na koncie stanie się równy lub mniejszy niż "Stop Loss Level" ustawiony przez klienta. Prosimy zwrócić uwagę, że obecny stan kapitału na koncie po zamknięciu wszystkich pozycji może być mniejszy niż "Stop Loss Level", w zależności od uwarunkowań rynku.

 • Platformy handlowe dają traderom możliwość limitowania lub całkowitego usunięcia poślizgu przy zleceniach typu "po rynkowej". Warto zauważyć, że wraz z ograniczaniem poślizgu zwiększa się prawdopodobieństwo iż zlecenie zostanie odrzucone.

 • Dukascopy Bank SA gwarantuje egzekucję zleceń Stop Loss. Niemniej jednak, w czasie gdy ceny na rynku szybko się zmieniają lub w czasie gdy powstają duże przerwy pomiędzy kolejnymi cenami, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia dużego poślizgu.

 • Składając zlecenie warunkowe należy zwrócić uwagę na obecną cenę rynkową, pożądaną cenę oraz znak nierówności (≤ lub ≥), który podano w zleceniu. Jeżeli cena zlecenia warunkowego koresponduje z obecną ceną rynkową, zlecenie zostanie zrealizowane natychmiast.

  Przykład: obecna cena rynkowa EUR/USD 1,3010, zlecenie warunkowe KUPNO, jeżeli ≥ 1.3005. Takie zlecenie zostanie zrealizowane natychmiast.

 • Ze względów bezpieczeństwa, zlecenia mogą być składane tylko poprzez platformę lub dzwoniąc na numer zespołu wsparcia handlu Live

Zlecenia handlowe

 • Zlecenie "Po rynkowej" to zlecenie natychmiastowego zakupu lub sprzedaży waluty po dostępnej cenie rynkowej. Zlecenia te są egzekwowane zgodnie z dostępnymi "Bid" i "Offer" widocznymi w tabeli głębokość rynku wraz z wolumenami dostępnymi dla każdego poziomu ceny. Kiedy zlecenie jest umieszczane na rynku i wolumen zlecenia jest większy niż wolumen oferowany na platformie, egzekucja pozostałej części zostaje rozdzielona na kolejne poziomy dostępne w tabeli głębokości rynku. Dla zleceń "po rynkowej" maksymalny poziom poślizgu jest stosowany domyślnie, o ile wartość ta nie została zmieniona na inną. Jeżeli poślizg na rynku będzie większy niż ustalony poziom, zlecenie zostanie automatycznie anulowane bez jego ponownego złożenia.

 • Zlecenia te umożliwiają użytkownikom działanie w roli dostawców płynności poprzez umieszczanie poszczególnych Bid/Offer bezpośrednio na rynku SWFX – Swiss Forex Marketplace. Bid/Offer są podobne do zleceń z limitem i są używane do kupna lub sprzedaży waluty po określonej lub lepszej cenie. W porównaniu do zleceń z limitem, umieszczanie Bid/Offer posiada kilka zalet. Umieszczanie wszystkich Bid/Offer bezpośrednio na rynku umożliwia ich podejmowanie przez konsumentów płynności i tym samym pozwala umieszczającym je traderom unikać kosztów spreadu. Wymagany depozyt zabezpieczający dla zleceń typu Bid/Offer jest rezerwowany natychmiast, gdy zlecenie zostaje zaakceptowane co oznacza,że mniej czasu jest potrzebne przy procesowaniu egzekucji. Dodatkowo użytkownicy mogą określić przedział czasowy przez jaki zlecenie może zostać podjęte w systemie (GTC — Ważne do anulowania / Ważne przez / Ważne do). Wszystkie te cechy sprawiają, że umieszczanie Bid/Offer jest wartościowym narzędziem dla handlu typu intraday.

 • Zlecenie STOP

  Zlecenie STOP to zlecenie oczekujące zakupu lub sprzedaży waluty w momencie osiągnięcia przez parę walutową specyficznej ceny nazywanej ceną Stop. Kiedy cena Stop zostaje osiągnięta, zlecenie STOP zamienia się w zlecenie "Po rynkowej". Zlecenie STOP po stronie KUPNO jest zawsze umieszczane powyżej obecnej ceny rynkowej, natomiast Zlecenie STOP po stronie SPRZEDAŻ jest umieszczane poniżej tej ceny. Aktywacja zlecenia STOP może być oparta o cenę Ask lub Bid dając traderom więcej elastyczności przy kontroli egzekucji. Jeżeli poziom poślizgu jest wskazany przez użytkownika, zlecenie STOP staje się zleceniem STOP (LIMIT). Oznacza to, że w przypadku, gdy zlecenie STOP nie zostanie zrealizowane w podanym przedziale poślizgu, zlecenie to zamieni się automatycznie w zlecenie LIMIT.

  Zlecenie LIMIT

  Zlecenie LIMIT to zlecenie oczekujące zakupu lub sprzedaży waluty po oznaczonej lub lepszej cenie. Zlecenie LIMIT po stronie KUPNO może zostać zrealizowane tylko po ustalonej cenie Limit lub po niższej cenie i być aktywowane tylko przez poziom ceny Ask. Zlecenie LIMIT po stronie SPRZEDAŻ może zostać zrealizowane tylko po ustalonej cenie Limit lub po wyższej cenie i być aktywowane tylko przez poziom ceny Bid. Egzekucja zleceń LIMIT może się nie powieść w przypadkach, gdy cena rynkowa bardzo szybko odbije się od poziomu ceny Limit, jeszcze zanim zlecenie zostanie wyegzekwowane.

 • Zlecenie MIT posiada charakter zlecenia Limit z możliwością ustalenia wartości poślizgu. W porównaniu do zleceń Limit, MIT ma większą szansę na egzekucję w podanym przedziale poślizgu.

W nagłych wypadkach

 • Należy zadzwonić na LINIE EMERGENCY / do zespołu wparcia handlu Live. Dukascopy Bank SA jest gotowy do pomocy w czasie działania rynków. Linie emergency Dukascopy Bank SA to:

 • Tak, istnieje możliwość handlu dzwoniąc do zespołu wsparcia handlu Live na:

 • Tak, nasz zespół wparcia handlu Live jest dostępny w języku angielskim 24 godziny na dobę w sprawach związanych z handlem Live od 21.00 GMT w niedzielę do 21.00 GMT w piątek (sezon letni) oraz od 22.00 GMT w niedzielę do 22.00 GMT w piątek w (sezon zimowy) pod następującymi numerami telefonów:

 • Należy zadzwonić do zespołu wsparcia handlu Live na:

Warunki handlu

 • W zależności od usług, które Dukascopy Bank SA dostarcza klientowi, różne opłaty mogą zostać naliczone. Pełna tabela prowizji jest dostępna na naszej stronie internetowej.

 • Dukascopy Bank SA oferuje dźwignię do 1:200 w dni robocze oraz do 1:60 w czasie weekendów, świąt i dni gdy rynki nie pracują.

 • Tabela "cost of carry" Dukascopy Bank SA jest na bieżąco aktualizowana. Aktualne stawki można znaleźć na tej stronie.

 • Dukascopy Bank stosuje różne stawki rolowania, aby zapewnić lepsze warunki overnight klientom z wyższym wolumenem handlowym. Więcej handlu oznacza lepsze stawki rolowania dla rachunku handlowego. Proszę przeczytać tą stronę w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 • W razie posiadania dwóch przeciwstawnych pozycji (długiej oraz krótkiej) dla tego samego instrumentu, można użyć funkcji połączenia "Połącz pozycje". Prowizja od obrotu ani żadne inne prowizje nie zostaną naliczone za połączenie, gdyż przy łączeniu pozycji nie następuje handel.

  Proszę pamiętać, że nawet w pełni zhedgowane pozycje generują koszty przeniesienia (ang. costs of carry).

 • Tak, warunki handlowe mogą się różnić w zależności od środowiska.

  To może mieć wpływ na listę dostępnych instrumentów, ustawień handlu itp. Jednakże Dukascopy Bank robi wszystko, aby zapewnić żeby warunki handlu na koncie DEMO i LIVE były jak najbardziej zbliżone, mimo to, różnice mogą się pojawić. Szczególnie możliwe jest to kiedy nowe instrumenty handlowe są wprowadzane i testowane oraz kiedy specjalne warunki handlowe są przypisane poszczególnym instrumentom.

Pytania techniczne

 • Dukascopy Bank offers LIVE trading on MetaTrader 4 platform with direct access to the SWFX Swiss Marketplace. Clients of the Bank can trade in both mobile and desktop versions of MetaTrader 4.

  Please note the following important differences in trading conditions between MetaTrader 4 and JForex accounts:

  • Volume commission is higher by $10 per $1 million on MT4 account.
  • Only 41 currency pairs can be traded on MT4 account while over 600+ instruments are available on JForex.
  • Maximum net exposure per currency pair is limited to 3 million units of primary currency of the pair (or 30 MT4 lots).

  For more information, see the full specifications on MT4 accounts.

 • Mimo, iż wszystkie cechy i funkcje platformy LIVE są dostępne w platformie DEMO, należy pamiętać, że symulacja nie jest w stanie replikować warunków rynkowych. Ważną różnicą jest to, że wolumen egzekwowany na koncie demo nie oddziałuje na prawdziwy rynek, podczas gdy przy handlu w rzeczywistości transakcje wpływają na rynek, zwłaszcza gdy duże lub częste transakcje są egzekwowane. Co więcej, użytkownicy mogą posiadać kompletnie inne podejście psychologiczne w zależności od tego czy handlują na platformie DEMO czy na platformie LIVE. Aspekt ten może wpływać na wyniki osiągane na koncie DEMO. Użytkownicy powinni zachować ostrożność wyciągając wnioski na podstawie konta DEMO, które później chcą wprowadzić w życie na koncie LIVE.

 • Dla platform Jforex/Java:

  • bezpośredni dostęp do internetu (bez proxy);
  • Java v.7.0+;
  • CPU 1500 MHz+

  Dla platformy WEB:

  • Internet Explorer 10+
  • Firefox 11+
  • Chrome 16+
  • Safari 7+
  • Opera 12.1+
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.