Wymagania dot. depozytu zabezpieczającego

Transakcje przeprowadzane na rynku SWFX mogą być przeprowadzane na zasadzie handlu depozytem zabezpieczającym, umożliwiając klientowi wykonywanie transakcji większych niż depozyt, wzmacniając efekt zmiany cen. Ekspozycja rachunku na wiele instrumentów jest ograniczona całkowitą linią handlową, która jest obliczana przez pomnożenie kapitału własnego konta przez dźwignię uzgodnioną z Dukascopy Bank SA. Domyślnie początkowa dźwignia dla zwykłych godzin handlu jest ustawiona na 1:100, co pozwala zwiększyć ekspozycję do 100-krotności kwoty kapitału, ale można ją ustawić na 1:200 na żądanie klienta (mogą obowiązywać ograniczenia).

Początkową dźwignię konta można dostosować do różnych poziomów (np. 1:50 lub 1:20), które są wstępnie zdefiniowane przez Dukascopy Bank SA oraz przez klienta. Kapitał niezbędny do zwiększenia ekspozycji jest obliczany przy inicjowaniu transakcji, a kwota wolnych i użytych środków aktualizowana jest w czasie rzeczywistym na platformie transakcyjnej.

Ze względu na szczególne warunki handlowe kilka instrumentów ma wyższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego (niższa dźwignia). Zobacz widżet poniżej.

  1. Wymagany minimalny poziom depozytu zabezpieczającego będzie się różnił, jeżeli domyślny poziom dźwigni został zmieniony.
  2. Proszę zobaczyć sekcję "dźwignia na weekend" w celu uzyskania dodatkowych informacji.
  3. Niższe dźwignie pozostają bez zmian, niezależnie od żądań klienta dotyczących zwiększenia dźwigni.

Maksymalna dostępna dźwignia w weekendy i inne dni wyłączone z handlu jest równa najniższej wartości dźwigni w weekendy (1:30 w przypadku rachunków z najwyższą dźwignią 1:100 i 1:60 w przypadku rachunków z najwyższą dźwignią 1:200) lub na specjalne wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego instrumentu lub rachunku handlowego.

Jeśli wartość kapitału własnego na rachunku jest mniejsza niż 20 CHF lub równowartość tej kwoty w innej walucie, rachunek może zostać zablokowany przez Dukascopy Bank.

Minimalny poziom depozytu zabezpieczającego

Aby chronić klientów przed zaciągnięciem zobowiązań powyżej ich kapitału i jednocześnie chronić Dukascopy Bank SA przed związanym z tym ryzykiem, obowiązują następujące zasady dotyczące minimalnego depozytu zabezpieczającego: Minimalny wymóg dotyczący kapitału własnego na rachunku własnym wynosi 20 CHF. W przypadku rachunków w innej walucie bazowej minimalną kwotę kapitału oblicza się według kursu wymiany z ostatniego rozliczenia. Wszystkie otwarte pozycje mogą zostać zamknięte, a rachunek może zostać zablokowany, jeśli kapitał na rachunku osiągnie minimalny wymagany depozyt zabezpieczający.

Minimalny poziom depozytu zabezpieczającego wymagany do otwarcia pozycji zależy od ustalonej dźwigni, pary walutowej oraz obecnej ceny rynkowej.

Użycie dźwigni

Użycie dźwigni jest wskaźnikiem pokazującym jaka część zabezpieczenia jest obecnie użyta przez ekspozycję na rachunku handlowym. Jest ono wyświetlane w procentach w trybie rzeczywistym i jest obliczane następująco:

Użycie dźwigni
=
Użyte środki*
Kapitał
×
100%
  • *Należy pamiętać, że Użyte środki równają się ekspozycji podzielonej przez dźwignię

Przykład

Pozycja na 1 milion EUR/USD 1.2000
Ekspozycja na koncie USD 1'200'000
Zysk/Strata 0
Dźwignia zaaprobowana dla konta 1:20
Kapitał USD 100'000

Użyte środki = Ekspozycja na koncie / Dźwignia = USD 1'200'000 / 20 = USD 60'000
Użycie dźwigni = Użyte środki / Kapitał = 60'000 / 100'000 = 60%

Polityka margin call i margin cut

Margin call - wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (Użycie dźwigni >100%)oznacza sytuację, w której klient zgodnie z zasadami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego nie może zwiększać ekspozycji na swoim koncie. Klient może jedynie zamknąć istniejące niezhedgowane pozycje lub zhedgować obecne pozycje w celu zmniejszenia ekspozycji. Pomimo osiągnięcia poziomu margin call, pozycje nie zostaną zamknięte automatycznie. Automatyczny system anuluje wszystkie umieszczone zlecenia bid/offer, które mogą doprowadzić do zwiększenia ekspozycji.

Margin cut lub poziom cut-off (Użycie dźwigni ≥ 200%) - jeżeli użycie dźwigni osiągnie lub przekroczy 200%, Dukascopy Bank ma prawo (lecz nie obowiązek) całkowitego lub częściowego zredukowania ekspozycji klienta poprzez zamknięcie istniejących pozycji lub poprzez otwarcie nowych pozycji w przeciwnym kierunku. Zazwyczaj system automatycznie redukuje ekspozycję, w taki sposób, że użycie dźwigni jest sprowadzone do poziomu około 100%. Niemniej jednak, trader indywidualny może ustawić całkowite zamknięcie wszystkich otwartych pozycji w przypadku wystąpienia margin cut.

Użycie dźwigni Opis
0% Brak ekspozycji
< 100% Normalny stan
≥ 100% Margin call: trader nie jest w stanie zwiększyć ekspozycji na koncie, jeżeli użycie dźwigni jest wyższe niż 100%
≥ 200% Margin cut: zazwyczaj system otworzy hedgujące pozycje w przeciwnym kierunku dla wszystkich pozycji, które powodują ekspozycję na koncie. Użycie dźwigni zostanie obniżone do 100% lub niższego poziomu.

Dźwignia na weekend

Maksymalnie dostępna dźwignia na weekendy i inne dni zamknięcia rynku jest zwykle ustawiona na 1:30 (1:60 dla kont o maksymalnej dźwigni 1:200). Celem tej polityki jest ograniczenie ryzyk spowodowanych potencjalnym występowaniem luk cenowych powstałych podczas zamknięcia rynków, które mogą poważnie zagrozić zainwestowanym środkom.

Standardowy algorytm: weekendowe warunki handlowe obowiązują począwszy od 3-4 godzin przed każdym zamknięciem rynku (weekendy, święta itp.) do ponownego otwarcia rynku. Dla zwykłego zamknięcia w piątkową noc, weekendowe warunki wejdą w życie o 18:00 GMT. W wyniku zmniejszenia dźwigni, użycie dźwigni może wzrosnąć, jeżeli na koncie występuje ekspozycja. Niezależnie od weekendowych warunków dla depozytów zabezpieczających, ogólny mechanizm egzekucji margin call i margin cut pozostaje taki sam. Oznacza to, że jeżeli kapitał na rachunku nie jest wystarczający do obsługi istniejących pozycji przy dźwigni 1:30, procedura margin cut zostanie zastosowana na rachunku (proszę sprawdzić sekcję Polityka margin call i margin cut).

Maksymalna ekspozycja instrumentów

Maksymalna ekspozycja netto na każdej parze walutowej jest ograniczona do 15 milionów waluty bazowej instrumentu. Maksymalna ekspozycja jest ograniczona do 5 milionów waluty bazowej dla następujących par: EUR/RUB, USD/RUB, HKD/JPY, USD/CNH, USD/MXN. Maksymalna ekspozycja jest ograniczona do 1 miliona waluty bazowej dla następujących par: EUR/PLN, TRY/JPY, USD/PLN, CAD/HKD, EUR/CZK, EUR/DKK, EUR/HKD, EUR/HUF, EUR/TRY, USD/CZK, USD/DKK, USD/HKD, USD/HUF, USD/ILS, USD/RON, USD/THB. Dla metali szlachetnych oraz instrumentów CFD, maksymalna ekspozycja netto, kształtuje się następująco:

Instrument Maksymalna ekspozycja dla kontraktów (dla CFD) /
Oz (dla metali szlachetnych) / USD (dla crypto)
BRENT.CMD/USD 650
LIGHT.CMD/USD 650
GAS.CMD/USD 4'500
DIESEL.CMD/USD 1'800
COFFEE.CMD/USX 940'000
COCOA.CMD/USD 225
SUGAR.CMD/USD 1'430
COTTON.CMD/USX 685'000
OJUICE.CMD/USX 410'000
SOYBEAN.CMD/USX 223'500
COPPER.CMD/USD 8'000
USA500.IDX/USD 1'000
USATECH.IDX/USD 300
USA30.IDX/USD 100
USSC2000.IDX/USD 2'000
DEU.IDX/EUR 250
GBR.IDX/GBP 350
FRA.IDX/EUR 500
AUS.IDX/AUD 750
JPN.IDX/JPY 20'000
HKG.IDX/HKD 1'000
CHE.IDX/CHF 350
ESP.IDX/EUR 300
EUS.IDX/EUR 900
XAU/USD 1'500
XAG/USD 40'000
BTC/USD 30'000 USD equivalent
ETH/USD 30'000 USD equivalent
LTC/USD 30'000 USD equivalent
CHI.IDX/USD 200
DOLLAR.IDX/USD 25'000
NLD.IDX/EUR 4'550
SGD.IDX/SGD 11'220
IND.IDX/USD 270
PLN.IDX/PLN 1'545
BUND.TR/EUR 10'000
USTBOND.TR/USD 10'000
UKGILT.TR/GBP 10'000

W przypadku niektórych klientów lub niektórych instrumentów mogą obowiązywać wyjątki. Informacje na temat obowiązujących maksymalnych limitów ekspozycji netto są dostępne w sekcji raportów handlowych w sekcji „Instrumenty CFD” w podsekcji „Maksymalna ekspozycja”.

Klienci mogą zlecić usunięcie/podwyższenie maksymalnego limitu ekspozycji.
W takim przypadku, maksymalna dźwignia na rachunku jest obniżona do 1:20 (1:10 w czasie weekendu).

Stock CFD Maximum Instrument Exposure

Maximum exposure per single stock CFD is 100'000 USD or equivalent in other currencies. Clients may request to increase maximum exposure to 250'000 USD, in this case leverage will be reduced to 1:2 from default setting of 1:10. Clients may request to increase leverage to 1:20. In this case maximum exposure per CFD will be 50'000 USD. Over-the-weekend leverage reduction rules do not apply to single stock CFDs.

Rynek Maksymalna ekspozycja
dla udziałów CFD
Austria 100'000 EUR
Belgium 100'000 EUR
Denmark 750'000 DKK
Finland 100'000 EUR
France 100'000 EUR
Germany 100'000 EUR
Hong Kong 780'000 HKD
Japan 10 000 000 JPY
Netherlands 100'000 EUR
Norway 900'000 NOK
Portugal 100'000 EUR
Spain 100'000 EUR
Sweden 950'000 SEK
Switzerland 100'000 CHF
UK 90'000 GBP
US 100'000 USD

Informacja o ryzyku

Handel przy użyciu dźwigni finansowej niesie ze sobą duże ryzyko i może nie być przeznaczone dla wszystkich inwestorów. Zaleca się utrzymywanie użycia dźwigni na normalnym poziomie. Klient musi zawsze pamiętać, że handel przy użyciu efektu dźwigni finansowej zwiększa zarówno potencjalne straty, jak i potencjalne zyski, oraz że zainwestowane środki mogą zostać szybko stracone w sytuacjach, gdy ceny rynkowe cechują się dużą zmiennością tworząc potencjalnie niekorzystne środowisko dla uczestnika używającego dźwigni na wysokim poziomie. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie wystarczającego depozytu zabezpieczającego w relacji do istniejących pozycji.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.