نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
قرعه کشی,
امتیازات
پاداش,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
Dominos
1اول مکان
5000 260.20K
(195)
0 (50) + 34 0 279
popopo
2دوم مکان
2500 357.37K
(199)
17 (41) + 36 0 276
foreignexchange
3سوم مکان
2500 275.52K
(196)
22 (39) + 36 0 271
mynkk
4چهارم مکان
1000 175.80K
(182)
4 (48) + 36 0 266
sukeshroy
5چهارم مکان
1000 230.90K
(193)
28 (36) + 36 0 265
bakerator96
6چهارم مکان
1000 304.72K
(197)
35 (32) + 36 0 265
rokasltu
7چهارم مکان
500 186.47K
(185)
16 (42) + 36 0 263
ilonalt
8چهارم مکان
500 213.77K
(191)
40 (30) + 36 0 257
Chilli
9چهارم مکان
500 247.89K
(194)
49 (25) + 36 0 255
Drift
10چهارم مکان
500 166.73K
(181)
24 (38) + 36 0 255
chytry_dziad
11چهارم مکان
0 194.52K
(188)
39 (30) + 36 0 254
Trillionsfund
12چهارم مکان
0 186.48K
(186)
36 (32) + 36 0 254
ImranMughal99
13چهارم مکان
0 148.40K
(177)
19 (40) + 36 0 253
LinnuxFX
14چهارم مکان
0 183.77K
(184)
33 (33) + 36 0 253
rafirala
15چهارم مکان
0 182.97K
(183)
34 (33) + 35 0 251