نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
قرعه کشی,
امتیازات
پاداش,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
Breath
1اول مکان
5000 241.93K
(195)
7 (46) + 34 0 275
alimdul
2دوم مکان
2500 357.25K
(197)
12 (44) + 34 0 275
Helga_Pehkel
3سوم مکان
2500 219.53K
(192)
8 (46) + 34 0 272
Chilli
4چهارم مکان
1000 222.57K
(193)
26 (37) + 34 0 264
Dominos
5چهارم مکان
1000 195.32K
(187)
19 (40) + 34 0 261
fr33m4n
6چهارم مکان
1000 210.11K
(190)
29 (35) + 34 0 259
Prof_Wissen
7چهارم مکان
500 141.30K
(176)
4 (48) + 34 0 258
egidijus
8چهارم مکان
500 177.01K
(181)
15 (42) + 34 0 257
IBPipN
9چهارم مکان
500 182.22K
(184)
21 (39) + 34 0 257
TRENDMASTER
10چهارم مکان
500 203.89K
(189)
30 (35) + 32 0 256
CASPI
11چهارم مکان
0 466.55K
(200)
56 (22) + 34 0 256
llolor
12چهارم مکان
0 363.98K
(198)
52 (24) + 34 0 256
CD1V1
13چهارم مکان
0 190.60K
(186)
31 (34) + 34 0 254
eagl
14چهارم مکان
0 138.08K
(173)
14 (43) + 34 0 250
LDS
15چهارم مکان
0 179.12K
(182)
42 (29) + 34 0 245