نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
قرعه کشی,
امتیازات
پاداش,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
NoWay
1اول مکان
5000 390.03K
(200)
9 (45) + 36 0 281
mouss19
2دوم مکان
2500 228.98K
(197)
8 (46) + 36 0 279
wael1z1z
3سوم مکان
2500 367.67K
(198)
15 (42) + 36 0 276
Helga_Pehkel
4چهارم مکان
1000 184.41K
(191)
5 (47) + 36 0 274
Yami
5چهارم مکان
1000 379.42K
(199)
24 (38) + 36 0 273
Misi
6چهارم مکان
1000 195.92K
(194)
22 (39) + 36 0 269
florin_trader
7چهارم مکان
500 184.61K
(192)
33 (33) + 36 0 261
TradingwithEA
8چهارم مکان
500 157.97K
(179)
19 (40) + 36 0 255
Debian
9چهارم مکان
500 151.52K
(176)
14 (43) + 36 0 255
milanova0429
10چهارم مکان
500 171.35K
(186)
36 (32) + 36 0 254
TRENDMASTER
11چهارم مکان
0 163.10K
(184)
38 (31) + 36 0 251
forexscorpian
12چهارم مکان
0 143.69K
(171)
11 (44) + 35 0 250
williamb
13چهارم مکان
0 195.19K
(193)
59 (20) + 36 0 249
ilonalt
14چهارم مکان
0 151.41K
(175)
27 (36) + 36 0 247
dukfxx
15چهارم مکان
0 172.56K
(187)
51 (24) + 36 0 247