فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

11

مجموع امتیازات لازم به دست امد

1403

Correct/incorrect predictions

276 / 286