فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

3640

مشارکت ماهانه

75

مجموع جوایز برنده شده

12 100 USD

Live Trader Contest

برو به مسابقات

User does not participate in current period

Profitability, %

-

Weeks of participation

105

مجموع جوایز برنده شده

540 USD

Live Binary Trader Contest

برو به مسابقات

User does not participate in current period

Profitability, %

-

مشارکت ماهانه

72

مجموع جوایز برنده شده

430 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

22

مجموع امتیازات لازم به دست امد

1653

Correct/incorrect predictions

274 / 266