دستاوردها

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
3 مکان ژوئن 2015 $800
6 مکان ژانویه 2016 $400
6 مکان فوریه 2018 $300
7 مکان مارس 2014 $200
8 مکان فوریه 2014 $200
9 مکان جولای 2015 $200
10 مکان اکتبر 2014 $200
10 مکان ژانویه 2014 $200

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
8 مکان مارس 2017 $300
مکان دوره جایزه
7 مکان جولای 2017 $700
9 مکان اوریل 2018 $700
11 مکان اکتبر 2015 $500
23 مکان اوریل 2015 $300
35 مکان اوریل 2016 $350

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان سپتامبر 2018 $650
1 مکان نوامبر 2017 $650
1 مکان اکتبر 2017 $650
1 مکان مه 2016 $650
1 مکان اکتبر 2019 $500
1 مکان ژوئن 2019 $500
1 مکان ژوئن 2019 $500
1 مکان مه 2019 $500
1 مکان مارس 2019 $500
1 مکان دسامبر 2018 $500
1 مکان نوامبر 2018 $500
1 مکان نوامبر 2014 $350
1 مکان جولای 2014 $350
2 مکان اوریل 2018 $550
2 مکان مارس 2018 $550
2 مکان فوریه 2018 $550
2 مکان سپتامبر 2017 $550
2 مکان مه 2017 $550
2 مکان اوریل 2017 $550
2 مکان مارس 2016 $550
2 مکان دسامبر 2015 $550
2 مکان اگوست 2019 $400
2 مکان نوامبر 2018 $400
2 مکان نوامبر 2018 $400
2 مکان ژوئن 2015 $400
2 مکان ژانویه 2015 $300
2 مکان دسامبر 2013 $300
2 مکان نوامبر 2013 $300
2 مکان جولای 2013 $300
3 مکان اگوست 2018 $400
3 مکان اکتبر 2017 $400
3 مکان ژوئن 2017 $400
3 مکان اوریل 2015 $350
3 مکان سپتامبر 2019 $300
3 مکان نوامبر 2014 $250
3 مکان ژوئن 2014 $250
3 مکان فوریه 2014 $250
3 مکان اگوست 2013 $250
4 مکان ژوئن 2018 $350
4 مکان دسامبر 2017 $350
4 مکان اوریل 2017 $350
4 مکان فوریه 2016 $350
4 مکان اکتبر 2019 $200
4 مکان نوامبر 2018 $200
4 مکان اگوست 2013 $150
5 مکان ژوئن 2018 $300
5 مکان جولای 2017 $300
5 مکان اکتبر 2016 $300
5 مکان مارس 2016 $300
5 مکان اکتبر 2014 $100
5 مکان مه 2014 $100
6 مکان مه 2018 $100
6 مکان ژانویه 2017 $100
8 مکان اگوست 2017 $100
9 مکان اوریل 2018 $100
9 مکان دسامبر 2016 $100
10 مکان اگوست 2017 $100
10 مکان اوریل 2017 $100
10 مکان اکتبر 2016 $100

مسابقه تجارت اجتماعی

مکان دوره جایزه
10 مکان مارس 2018 $200
12 مکان اکتبر 2015 $100
13 مکان اوریل 2016 $100
18 مکان جولای 2018 $100

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان Daily Tournament در اکتبر 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در سپتامبر 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در مه 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2014 $50
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2014 $50
2 مکان Daily Tournament در دسامبر 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در نوامبر 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در اگوست 2015 $75