دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
22 مکان اکتبر 2017 $200

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
1 مکان دسامبر 2016 $2200
3 مکان نوامبر 2016 $1000
4 مکان فوریه 2017 $500
7 مکان نوامبر 2017 $300
8 مکان اوریل 2017 $400
10 مکان مه 2017 $300

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مکان دوره جایزه
1 مکان مارس 2017 $2500
1 مکان دسامبر 2016 $2500
3 مکان ژانویه 2017 $1000
4 مکان نوامبر 2016 $720
9 مکان اگوست 2017 $500
14 مکان نوامبر 2017 $250

مسابقه تحلیل بنیادی

دوکاسکپی پوکر