نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
DEMO / LIVE
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
در مجموع
fx211pips
1اول مکان
6000 180 13 / 6 49 11 262
forex_vn
2دوم مکان
3500 170 12 / 0 49 23 257
Belikewater
3سوم مکان
2500 151 15 / 7 50 22 247
ABOZAHRA74
4چهارم مکان
2000 200 14 / 0 23 4 243
fr33m4n
5چهارم مکان
1500 145 0 / 8 50 29 234
Zol_Bud
6چهارم مکان
1500 156 0 / 0 49 23 231
P3tr4
7چهارم مکان
1000 132 9 / 9 50 27 230
CD1V1
8چهارم مکان
1000 137 2 / 10 50 27 229
Tiijps
9چهارم مکان
1000 150 0 / 0 48 29 229
ASandSpider
10چهارم مکان
1000 160 5 / 0 47 11 226
Skif
11چهارم مکان
500 165 0 / 0 48 10 225
ForexBugiy
12چهارم مکان
500 147 0 / 0 46 27 223
earspower
13چهارم مکان
500 146 0 / 0 44 28 221
Erka_shildeg
14چهارم مکان
500 148 0 / 0 47 20 218
md1fk1
15چهارم مکان
500 153 0 / 0 46 15 216
TRENDMASTER
16چهارم مکان
500 134 0 / 0 50 29 215
Felice
17چهارم مکان
500 138 0 / 0 47 26 214
Sanju777
18چهارم مکان
500 131 0 / 0 50 28 212
WallStreet6
19چهارم مکان
500 149 0 / 0 49 12 211
ptcdirectory
20چهارم مکان
500 154 0 / 0 47 26 210
wrangler
21اول مکان
200 144 0 / 0 50 12 208
Bimlesh
22دوم مکان
200 157 0 / 0 44 6 207
ilonalt
23سوم مکان
200 155 0 / 0 50 0 205
NadirAbbas
24چهارم مکان
200 159 0 / 0 43 3 203
Debian
25چهارم مکان
200 127 0 / 0 49 24 203
FabiusSelz
26چهارم مکان
200 158 11 / 0 24 9 203
sedipe
27چهارم مکان
200 117 0 / 0 50 28 198
mrlfx
28چهارم مکان
200 130 0 / 0 50 18 198
fxalex
29چهارم مکان
200 141 0 / 0 49 0 190
Uladzimir
30چهارم مکان
200 123 0 / 0 50 13 188