نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
DEMO / LIVE
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
در مجموع
jaav21
1اول مکان
6000 200 1 / 0 39 19 262
smp
2دوم مکان
3500 180 8 / 8 43 9 248
Reloaded
3سوم مکان
2500 170 0 / 0 49 15 236
henawi
4چهارم مکان
2000 153 0 / 0 50 29 234
WallStreetBlog
5چهارم مکان
1500 128 15 / 10 50 29 234
ketabd
6چهارم مکان
1500 157 0 / 0 48 23 229
Ayman6
7چهارم مکان
1000 152 0 / 0 50 23 225
fakel
8چهارم مکان
1000 165 6 / 0 43 5 220
fex
9چهارم مکان
1000 127 14 / 4 48 27 220
Samofx
10چهارم مکان
1000 145 0 / 0 47 21 216
elmziad
11چهارم مکان
500 135 0 / 0 50 28 215
Tatianium
12چهارم مکان
500 133 0 / 0 50 28 214
SikmaN
13چهارم مکان
500 126 0 / 7 50 24 210
Babo
14چهارم مکان
500 136 0 / 0 50 21 209
Sergey_Kuznetsov
15چهارم مکان
500 146 0 / 0 48 13 207
DDD
16چهارم مکان
500 154 0 / 0 47 5 207
Julian1994
17چهارم مکان
500 130 0 / 0 49 23 202
sach999
18چهارم مکان
500 149 0 / 0 46 6 201
svetljaxok
19چهارم مکان
500 151 0 / 0 48 0 199
ginco1969
20چهارم مکان
500 150 0 / 0 46 2 198
bezalex
21اول مکان
200 129 0 / 0 47 18 194
Zahida
22دوم مکان
200 142 0 / 0 50 0 192
piter44
23سوم مکان
200 138 0 / 0 45 6 192
Lecato
24چهارم مکان
200 143 0 / 0 48 0 191
singleboyin
25چهارم مکان
200 139 0 / 0 50 0 189
khanh745
26چهارم مکان
200 140 0 / 0 48 0 188
iggy_ua
27چهارم مکان
200 114 13 / 0 50 8 185
chwk87
28چهارم مکان
200 108 0 / 0 50 17 175
Sobaka_kusaka
29چهارم مکان
200 160 0 / 0 15 0 175
ForexAlyoum
30چهارم مکان
200 124 0 / 0 40 9 174