نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
DEMO / LIVE
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
در مجموع
snookerboy
1اول مکان
6000 165 15 / 4 50 31 265
expertmarss
2دوم مکان
3500 200 14 / 0 29 14 257
vadaszhun
3سوم مکان
2500 148 11 / 0 50 24 233
Goodini
4چهارم مکان
2000 170 0 / 0 47 10 227
egosapiens
5چهارم مکان
1500 180 0 / 0 42 0 225
Metcalfe77
6چهارم مکان
1500 146 0 / 0 47 29 222
BIGBO
7چهارم مکان
1000 145 0 / 0 50 25 220
PSVPSV
8چهارم مکان
1000 159 9 / 0 50 0 218
Drift
9چهارم مکان
1000 135 0 / 0 50 31 216
lovybandesha
10چهارم مکان
1000 128 12 / 0 46 30 216
Cules
11چهارم مکان
500 144 0 / 0 50 22 216
trader2017MSK
12چهارم مکان
500 158 0 / 0 48 5 211
balan0321
13چهارم مکان
500 160 0 / 0 50 0 210
mursei
14چهارم مکان
500 149 5 / 0 49 7 210
astropata2
15چهارم مکان
500 154 0 / 0 41 10 206
MysteriousStanger
16چهارم مکان
500 151 3 / 0 50 0 204
IgorKolchik
17چهارم مکان
500 142 0 / 0 44 10 196
viktoria
18چهارم مکان
500 138 0 / 0 50 7 195
AAARated
19چهارم مکان
500 127 0 / 0 50 15 193
vap61
20چهارم مکان
500 157 0 / 0 35 0 192
Gats
21اول مکان
200 110 0 / 0 50 31 191
ak10
22دوم مکان
200 123 0 / 0 50 18 191
Lecato
23سوم مکان
200 140 0 / 0 50 0 190
AND
24چهارم مکان
200 119 0 / 0 50 20 189
P22498
25چهارم مکان
200 141 0 / 0 46 0 187
urban1955
26چهارم مکان
200 139 0 / 0 47 0 186
thmtu
27چهارم مکان
200 143 0 / 0 42 0 185
saso
28چهارم مکان
200 126 0 / 0 34 25 185
Shukh87
29چهارم مکان
200 134 0 / 0 50 0 184
zxlzgm
30چهارم مکان
200 125 0 / 0 50 5 180