نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
DEMO / LIVE
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
در مجموع
Dominos
1اول مکان
6000 180 12 / 0 47 31 270
Drift
2دوم مکان
3500 154 10 / 0 49 31 244
yellownight
3سوم مکان
2500 149 15 / 0 50 29 244
Gereltod
4چهارم مکان
2000 170 0 / 6 48 18 242
MVT
5چهارم مکان
1500 150 14 / 0 49 26 240
Dominus_Tempus
6چهارم مکان
1500 160 0 / 0 49 27 237
wasif_kamal
7چهارم مکان
1000 165 0 / 0 46 22 233
astropata2
8چهارم مکان
1000 158 0 / 0 48 27 233
babanu
9چهارم مکان
1000 146 13 / 0 48 26 233
cozard007
10چهارم مکان
1000 156 0 / 0 47 29 232
Erka_shildeg
11چهارم مکان
500 148 0 / 0 48 19 216
aymen335
12چهارم مکان
500 133 0 / 0 50 30 214
Debian
13چهارم مکان
500 137 0 / 1 45 29 213
matibea
14چهارم مکان
500 200 0 / 0 12 0 212
smp
15چهارم مکان
500 157 3 / 0 46 0 206
Larissa32
16چهارم مکان
500 140 0 / 0 40 25 205
elahi
17چهارم مکان
500 159 0 / 0 44 2 205
mrlfx
18چهارم مکان
500 147 0 / 0 49 8 204
CD1V1
19چهارم مکان
500 128 0 / 0 50 23 201
Moon9
20چهارم مکان
500 122 0 / 0 46 30 198
zem1000
21اول مکان
200 151 0 / 0 43 0 194
Haynes6EU
22دوم مکان
200 125 0 / 0 48 18 191
Aleks77
23سوم مکان
200 139 0 / 0 50 1 190
shanziester
24چهارم مکان
200 120 9 / 0 47 13 189
thedoctor
25چهارم مکان
200 136 0 / 0 50 0 186
fx_lmcap
26چهارم مکان
200 105 0 / 0 47 31 183
RichieCurrency
27چهارم مکان
200 143 0 / 0 37 0 180
fxigor
28چهارم مکان
200 142 0 / 0 36 2 180
forsa
29چهارم مکان
200 129 0 / 0 47 0 176
barbusk
30چهارم مکان
200 110 0 / 0 49 12 171