نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
DEMO / LIVE
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
در مجموع
rupesh1984
1اول مکان
6000 170 14 / 0 50 30 264
gc04me
2دوم مکان
3500 159 12 / 0 50 14 235
Mazenfx
3سوم مکان
2500 155 0 / 0 50 28 233
yurez83
4چهارم مکان
2000 153 4 / 0 49 24 230
Vigel
5چهارم مکان
1500 200 0 / 0 26 0 226
SikmaN
6چهارم مکان
1500 132 6 / 10 50 27 225
snowshow
7چهارم مکان
1000 138 0 / 4 50 28 220
Olkiss70
8چهارم مکان
1000 129 11 / 0 50 29 219
Aviator
9چهارم مکان
1000 137 0 / 0 50 22 209
dukfxx
10چهارم مکان
1000 156 0 / 0 47 2 205
ZaraMarian
11چهارم مکان
500 160 0 / 0 45 0 205
Naidik
12چهارم مکان
500 154 0 / 0 50 0 204
shovon
13چهارم مکان
500 152 0 / 0 50 0 202
verindur
14چهارم مکان
500 130 0 / 0 50 21 201
Batbayar
15چهارم مکان
500 146 0 / 0 48 7 201
timo
16چهارم مکان
500 180 0 / 0 18 0 198
frazjee83
17چهارم مکان
500 148 0 / 0 30 19 197
k2nd
18چهارم مکان
500 143 0 / 0 50 1 194
Lord93
19چهارم مکان
500 145 0 / 0 47 0 192
sanesdras
20چهارم مکان
500 165 0 / 0 24 1 190
ahmet1471
21اول مکان
200 150 0 / 0 38 0 188
sabiri
22دوم مکان
200 139 0 / 0 48 0 187
saaya123
23سوم مکان
200 136 0 / 0 50 0 186
Sennna88
24چهارم مکان
200 125 0 / 0 45 15 185
vania1234
25چهارم مکان
200 144 0 / 0 40 0 184
mozu12
26چهارم مکان
200 134 0 / 0 45 3 182
babonasfx
27چهارم مکان
200 131 0 / 0 50 1 182
laxmi
28چهارم مکان
200 126 0 / 0 50 5 181
rusnik
29چهارم مکان
200 128 0 / 0 50 3 181
Bischop
30چهارم مکان
200 133 0 / 0 45 0 178