نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
DEMO / LIVE
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
در مجموع
chainsaw
1اول مکان
6000 157 11 / 8 48 22 246
al_dcdemo
2دوم مکان
3500 154 0 / 0 50 30 234
tangell
3سوم مکان
2500 180 2 / 0 48 2 232
northernwave
4چهارم مکان
2000 160 0 / 10 49 12 231
sobi20
5چهارم مکان
1500 159 0 / 0 50 21 230
Natalia_Kisenko
6چهارم مکان
1500 145 8 / 0 48 26 227
babanu
7چهارم مکان
1000 148 0 / 0 50 29 227
AlexChe
8چهارم مکان
1000 149 0 / 0 49 28 226
AAARated
9چهارم مکان
1000 155 0 / 0 41 29 225
peace1984
10چهارم مکان
1000 156 5 / 0 50 12 223
Denis777
11چهارم مکان
500 165 0 / 0 50 2 217
Bissmillah
12چهارم مکان
500 153 0 / 0 47 14 214
egosapiens
13چهارم مکان
500 158 3 / 0 49 0 210
cozard007
14چهارم مکان
500 136 0 / 0 44 30 210
zarina
15چهارم مکان
500 138 0 / 0 50 21 209
Yulia10
16چهارم مکان
500 134 0 / 0 50 23 207
agddivisas
17چهارم مکان
500 129 0 / 0 48 30 207
PatouDesuite
18چهارم مکان
500 133 0 / 0 49 24 206
FomikSer
19چهارم مکان
500 137 0 / 0 46 23 206
inis
20چهارم مکان
500 143 0 / 0 48 14 205
futures
21اول مکان
200 121 0 / 0 50 24 195
nadita2011
22دوم مکان
200 142 0 / 0 50 0 192
mouradmer
23سوم مکان
200 170 0 / 0 20 1 191
harakirix
24چهارم مکان
200 139 0 / 0 50 0 189
Dominus_Tempus
25چهارم مکان
200 118 0 / 0 45 22 185
fxigor
26چهارم مکان
200 152 0 / 0 32 0 184
WallStreet6
27چهارم مکان
200 144 0 / 0 39 0 183
sharpsense
28چهارم مکان
200 114 0 / 0 49 18 181
AK87090234
29چهارم مکان
200 140 0 / 3 28 6 177
Debian
30چهارم مکان
200 135 0 / 0 40 1 176