نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
DEMO / LIVE
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
در مجموع
saulberenson
1اول مکان
6000 200 7 / 0 50 22 279
Daytrader21
2دوم مکان
3500 155 4 / 7 50 23 239
David1985
3سوم مکان
2500 152 0 / 0 50 30 232
Lebanon
4چهارم مکان
2000 180 0 / 0 50 0 230
Drift
5چهارم مکان
1500 133 11 / 0 50 31 225
alifari
6چهارم مکان
1500 146 0 / 5 50 22 224
mynkk
7چهارم مکان
1000 143 0 / 0 50 30 223
Foresty84
8چهارم مکان
1000 148 0 / 0 50 18 216
StevenSeagal
9چهارم مکان
1000 150 0 / 0 50 16 216
RichieCurrency
10چهارم مکان
1000 159 0 / 0 50 5 214
Larissa32
11چهارم مکان
500 140 0 / 0 46 26 212
AforAyushs
12چهارم مکان
500 158 0 / 0 36 13 207
Metcalfe77
13چهارم مکان
500 153 0 / 0 50 0 203
VALTRAD
14چهارم مکان
500 141 0 / 0 45 16 202
svetljaxok
15چهارم مکان
500 157 0 / 0 43 0 200
RanaKhalid
16چهارم مکان
500 151 0 / 0 25 22 198
ogegod
17چهارم مکان
500 160 0 / 0 10 27 197
Kozj
18چهارم مکان
500 154 0 / 0 41 0 195
Mazenfx
19چهارم مکان
500 134 0 / 0 42 18 194
Alexander22
20چهارم مکان
500 132 0 / 0 50 12 194
chase_wind
21اول مکان
200 149 0 / 0 40 2 191
JUEGACCH
22دوم مکان
200 119 0 / 0 46 22 187
Natalia_Kisenko
23سوم مکان
200 123 0 / 0 49 10 182
Gereltod
24چهارم مکان
200 120 0 / 0 50 10 180
zarina
25چهارم مکان
200 108 0 / 0 47 25 180
ZaraMarian
26چهارم مکان
200 138 0 / 0 40 0 178
mhobo
27چهارم مکان
200 127 0 / 0 50 0 177
saiftauheed
28چهارم مکان
200 124 0 / 0 38 15 177
ABOZAHRA74
29چهارم مکان
200 170 0 / 0 7 0 177
saso
30چهارم مکان
200 94 0 / 0 50 31 175