نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
DEMO / LIVE
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
در مجموع
werther640
1اول مکان
6000 160 13 / 0 50 30 253
Likerty
2دوم مکان
3500 200 0 / 0 48 1 249
NoWay
3سوم مکان
2500 180 0 / 0 50 1 231
miriam1313
4چهارم مکان
2000 144 5 / 0 50 30 229
amerfx86
5چهارم مکان
1500 156 0 / 0 48 16 220
mrxau
6چهارم مکان
1500 143 0 / 0 50 26 219
williamb
7چهارم مکان
1000 141 0 / 0 47 29 217
SikmaN
8چهارم مکان
1000 139 0 / 7 48 22 216
sergevna
9چهارم مکان
1000 159 0 / 0 50 6 215
P22498
10چهارم مکان
1000 165 0 / 0 50 0 215
Boris
11چهارم مکان
500 170 12 / 1 24 4 211
ivanbgd
12چهارم مکان
500 133 0 / 0 50 26 209
skyplus
13چهارم مکان
500 128 0 / 0 50 30 208
MyiDEA
14چهارم مکان
500 158 0 / 0 50 0 208
Wovch
15چهارم مکان
500 147 0 / 0 50 7 204
saso
16چهارم مکان
500 124 0 / 0 50 30 204
DrTrader
17چهارم مکان
500 154 0 / 0 40 9 203
nadita2011
18چهارم مکان
500 150 0 / 0 50 0 200
pinky
19چهارم مکان
500 145 0 / 0 47 7 199
atul
20چهارم مکان
500 149 0 / 0 45 2 196
ErdeneG
21اول مکان
200 146 0 / 0 50 0 196
VALTRAD
22دوم مکان
200 118 0 / 0 48 29 195
swodniw
23سوم مکان
200 113 6 / 0 49 20 188
FomikSer
24چهارم مکان
200 135 0 / 0 46 7 188
Erka_shildeg
25چهارم مکان
200 134 0 / 0 50 2 186
Ziyabash
26چهارم مکان
200 131 2 / 0 50 2 185
femme
27چهارم مکان
200 153 0 / 0 24 7 184
Heruvim
28چهارم مکان
200 157 0 / 0 27 0 184
Kozj
29چهارم مکان
200 136 0 / 0 43 0 179
Fabolous
30چهارم مکان
200 148 0 / 0 31 0 179