نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
DEMO / LIVE
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
در مجموع
yellownight
1اول مکان
6000 180 15 / 0 50 26 271
Zoltan
2دوم مکان
3500 200 10 / 3 39 0 252
Aeappk53
3سوم مکان
2500 151 11 / 4 50 29 245
Lexuski
4چهارم مکان
2000 170 0 / 0 50 18 238
Halim
5چهارم مکان
1500 160 2 / 0 50 21 233
Drift
6چهارم مکان
1500 153 0 / 0 50 26 229
Bimlesh
7چهارم مکان
1000 158 0 / 0 49 21 228
MURO
8چهارم مکان
1000 130 6 / 10 50 26 222
AdamFx42
9چهارم مکان
1000 148 5 / 0 49 20 222
TURKEY34
10چهارم مکان
1000 154 0 / 0 47 17 218
tangell
11چهارم مکان
500 147 13 / 0 50 2 212
alifari
12چهارم مکان
500 138 0 / 6 50 17 211
OneGoodTrade
13چهارم مکان
500 129 8 / 5 49 19 210
sezann
14چهارم مکان
500 132 0 / 0 49 26 207
ForexSpeaker
15چهارم مکان
500 128 0 / 0 49 25 202
agddivisas
16چهارم مکان
500 122 0 / 0 48 29 199
Marshall
17چهارم مکان
500 156 0 / 0 33 8 197
Eon
18چهارم مکان
500 165 0 / 0 31 0 196
tdurai84
19چهارم مکان
500 142 0 / 0 45 8 195
Skif
20چهارم مکان
500 137 0 / 0 48 9 194
AAARated
21اول مکان
200 144 0 / 0 48 1 193
SikmaN
22دوم مکان
200 126 0 / 0 50 17 193
Bischop
23سوم مکان
200 135 0 / 0 39 18 192
User8
24چهارم مکان
200 109 0 / 8 47 24 188
Metall24
25چهارم مکان
200 140 0 / 0 45 0 185
rozina
26چهارم مکان
200 157 0 / 0 24 0 181
AlexChe
27چهارم مکان
200 118 0 / 0 46 8 172
cozard007
28چهارم مکان
200 155 0 / 0 15 2 172
sudink
29چهارم مکان
200 149 0 / 0 21 0 170
Daniele
30چهارم مکان
200 139 0 / 0 28 2 169