نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
DEMO / LIVE
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
در مجموع
OneGoodTrade
1اول مکان
6000 170 11 / 6 48 27 262
David1985
2دوم مکان
3500 157 0 / 0 44 30 231
xyzne
3سوم مکان
2500 180 0 / 0 46 4 230
cocciolla
4چهارم مکان
2000 159 14 / 9 38 4 224
FXDON
5چهارم مکان
1500 165 6 / 3 46 3 223
User8
6چهارم مکان
1500 139 0 / 0 50 30 219
AdamFx42
7چهارم مکان
1000 119 13 / 0 49 29 210
DRKUMAR
8چهارم مکان
1000 156 0 / 0 46 5 207
yusri_19
9چهارم مکان
1000 136 0 / 0 50 20 206
Aeappk53
10چهارم مکان
1000 126 0 / 4 50 24 204
morev180
11چهارم مکان
500 146 0 / 0 45 13 204
Dieselfx
12چهارم مکان
500 154 0 / 0 50 0 204
SikmaN
13چهارم مکان
500 120 0 / 5 48 28 201
gc04me
14چهارم مکان
500 147 0 / 0 50 4 201
chwk87
15چهارم مکان
500 131 0 / 0 50 16 197
werther640
16چهارم مکان
500 127 0 / 0 45 23 195
dream007
17چهارم مکان
500 135 0 / 0 50 8 193
sibga
18چهارم مکان
500 133 0 / 0 50 8 191
fxigor
19چهارم مکان
500 150 0 / 0 36 5 191
Szumlakowski
20چهارم مکان
500 138 0 / 0 47 5 190
imed83
21اول مکان
200 153 0 / 0 34 0 187
sergevna
22دوم مکان
200 134 0 / 0 50 2 186
someday777777
23سوم مکان
200 143 0 / 0 29 13 185
Gudzon
24چهارم مکان
200 142 0 / 0 40 2 184
sayl
25چهارم مکان
200 108 0 / 0 48 27 183
Albertoplatto
26چهارم مکان
200 123 0 / 0 49 9 181
ivanbgd
27چهارم مکان
200 110 0 / 0 45 26 181
aagiidu
28چهارم مکان
200 132 0 / 0 48 0 180
Masterpiece
29چهارم مکان
200 140 0 / 0 35 5 180
Mikhaltsov
30چهارم مکان
200 152 0 / 0 25 0 177