نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
قرعه کشی,
امتیازات
پاداش,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
sukeshroy
1اول مکان
5000 343.59K
(200)
17 (41) + 35 + 15 291
redhair
2دوم مکان
2500 228.04K
(170)
12 (44) + 35 + 15 264
maske
3سوم مکان
2500 176.14K
(157)
21 (39) + 35 + 15 246
MobNaga
4چهارم مکان
1000 193.58K
(158)
23 (38) + 35 + 15 246
Forex_champion
5چهارم مکان
1000 198.02K
(159)
19 (40) + 29 + 15 243
Drift
6چهارم مکان
1000 148.52K
(150)
15 (42) + 35 + 15 242
fxdealer
7چهارم مکان
500 145.19K
(149)
24 (38) + 35 + 15 237
P3tr4
8چهارم مکان
500 142.74K
(143)
19 (40) + 34 + 15 232
MyiDEA
9چهارم مکان
500 144.93K
(148)
32 (34) + 35 + 15 232
cocciolla
10چهارم مکان
500 163.45K
(152)
40 (30) + 35 + 15 232