نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
دستورات
شمار,
امتیازات
معامله گر
blog,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
adask
1اول مکان
5000 86 85 18 + 36 95 320
Aircooled
2دوم مکان
2500 89 86 24 + 36 78 313
megajorko
3سوم مکان
2500 90 88 17 + 36 81 312
phuckhang
4چهارم مکان
1000 81 75 23 + 35 88 302
OneGoodTrade
5چهارم مکان
1000 82 83 25 + 36 64 254
jeffrey
6چهارم مکان
1000 76 81 0 + 35 90 282
ForexAlyoum
7چهارم مکان
500 95 43 21 + 36 86 281
martinmachac
8چهارم مکان
500 77 69 20 + 36 74 276
ZeroIce
9چهارم مکان
500 75 76 0 + 36 87 274
warry225
10چهارم مکان
500 78 79 0 + 36 75 268