نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
قرعه کشی,
امتیازات
پاداش,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
LDS
1اول مکان
6000 303.19K
(196)
12 (44) + 36 0 276
jyjy
2دوم مکان
3500 308.21K
(197)
23 (38) + 36 0 271
sudink
3سوم مکان
2500 340.63K
(199)
33 (33) + 36 0 268
mqdwt
4چهارم مکان
2000 221.24K
(187)
14 (43) + 36 0 266
TforT
5چهارم مکان
1500 319.98K
(198)
37 (31) + 36 0 265
Max92
6چهارم مکان
1500 297.33K
(195)
35 (32) + 36 0 263
LuckyTrade
7چهارم مکان
1000 266.28K
(192)
33 (34) + 36 0 262
SikmaN
8چهارم مکان
1000 211.45K
(184)
15 (42) + 36 0 262
Breath
9چهارم مکان
1000 245.03K
(191)
37 (31) + 36 0 258
DiZin
10چهارم مکان
1000 196.40K
(178)
12 (44) + 36 0 258
Helga_Pehkel
11چهارم مکان
800 0.00K
()
0 () 0 0
anvifx
12چهارم مکان
800 195.17K
(176)
12 (44) + 36 0 256
pipx
13چهارم مکان
800 217.34K
(185)
30 (35) + 36 0 256
anasm87
14چهارم مکان
800 195.40K
(177)
16 (42) + 36 0 255
CD1V1
15چهارم مکان
800 240.91K
(190)
47 (26) + 36 0 252