نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
قرعه کشی,
امتیازات
پاداش,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
BIGBO
1اول مکان
6000 242.25K
(193)
8 (46) + 36 0 275
mqdwt
2دوم مکان
3500 289.48K
(198)
22 (39) + 36 0 273
LinnuxFX
3سوم مکان
2500 280.16K
(197)
26 (37) + 36 0 270
fr33m4n
4چهارم مکان
2000 211.82K
(189)
12 (44) + 36 0 269
alevizovsky
5چهارم مکان
1500 257.81K
(196)
32 (34) + 36 0 266
williamb
6چهارم مکان
1500 244.88K
(195)
32 (34) + 36 0 265
greennjk
7چهارم مکان
1000 207.05K
(187)
18 (41) + 36 0 264
megajorko
8چهارم مکان
1000 191.47K
(185)
17 (41) + 36 0 262
rafirala
9چهارم مکان
1000 213.55K
(190)
27 (36) + 36 0 262
pawansansanwal
10چهارم مکان
1000 234.53K
(192)
48 (26) + 36 0 254
Ayushvam
11چهارم مکان
800 160.71K
(178)
27 (36) + 36 0 250
APItraderFX
12چهارم مکان
800 155.07K
(176)
26 (37) + 36 0 249
men79
13چهارم مکان
800 171.83K
(180)
36 (32) + 36 0 248
Yurik1976
14چهارم مکان
800 0.00K
()
0 () 0 0
CASPI
15چهارم مکان
800 209.38K
(188)
62 (19) + 36 0 243