نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
قرعه کشی,
امتیازات
پاداش,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
Sasa63
1اول مکان
6000 374.62K
(199)
18 (41) + 35 + 10 285
al_dcdemo
2دوم مکان
3500 292.68K
(195)
24 (38) + 35 + 10 278
USB2Cables
3سوم مکان
2500 209.32K
(184)
0 (50) + 33 + 10 277
Erno81
4چهارم مکان
2000 211.92K
(187)
23 (38) + 35 + 10 270
TradingwithEA
5چهارم مکان
1500 254.26K
(193)
39 (30) + 35 + 10 268
rupesh1984
6چهارم مکان
1500 188.16K
(178)
12 (44) + 35 + 10 267
rainmaker
7چهارم مکان
1000 215.57K
(188)
37 (31) + 34 + 10 263
egidijus
8چهارم مکان
1000 181.72K
(175)
13 (43) + 35 + 10 263
scramble
9چهارم مکان
1000 210.33K
(185)
15 (42) + 33 0 260
fx_lmcap
10چهارم مکان
1000 164.63K
(170)
14 (43) + 35 + 10 258
IBPipN
11چهارم مکان
800 184.59K
(177)
26 (37) + 33 + 10 257
Stipa1977
12چهارم مکان
800 189.72K
(179)
34 (33) + 35 + 10 257
foreignexchange
13چهارم مکان
800 175.00K
(173)
12 (44) + 29 + 10 256
Durden
14چهارم مکان
800 161.40K
(168)
15 (42) + 35 + 10 255
RanaKhalid
15چهارم مکان
800 199.63K
(182)
53 (23) + 35 + 10 250