معامله گر برتر سال بسته شده

نتایج مسابقه برنده Aug 2018

Trader of the year
The معامله گر برتر سال title and 2,000$ goes to Alivio. Congratulations!

بازدید نتایج page.