نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Md1fk1 has published strategy StrAugust2019C

StrAugust2019C StrAugust2019C StrAugust2019C StrAugust2019C
StrAugust2019C StrAugust2019C StrAugust2019C StrAugust2019C
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Md1fk1 has published strategy newfor2019AB11

newfor2019AB11 newfor2019AB11 newfor2019AB11 newfor2019AB11
newfor2019AB11 newfor2019AB11 newfor2019AB11 newfor2019AB11
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Md1fk1 has taken 5th place in Fundamental analysis Contest June 2019, week 1

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر