فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

16

مجموع امتیازات لازم به دست امد

3914

Correct/incorrect predictions

509 / 515