فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

781

مشارکت ماهانه

55

مجموع جوایز برنده شده

2 500 USD

Live Trader Contest

برو به مسابقات

Profitability, %

12.32

Weeks of participation

16

مجموع جوایز برنده شده

20 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

6

مجموع امتیازات لازم به دست امد

139

Correct/incorrect predictions

36 / 40