فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

794

مشارکت ماهانه

48

مجموع جوایز برنده شده

3 500 USD

Live Trader Contest

برو به مسابقات

User does not participate in current period

Profitability, %

-

Weeks of participation

28

مجموع جوایز برنده شده

430 USD

Live Binary Trader Contest

برو به مسابقات

User does not participate in current period

Profitability, %

-

مشارکت ماهانه

65

مجموع جوایز برنده شده

370 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

14

مجموع امتیازات لازم به دست امد

1261

Correct/incorrect predictions

190 / 188