فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

32

مجموع امتیازات لازم به دست امد

2994

Correct/incorrect predictions

586 / 577