فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

269

مشارکت ماهانه

23

مجموع جوایز برنده شده

1 000 USD

Live Trader Contest

برو به مسابقات

Profitability, %

136.233

Weeks of participation

5

مجموع جوایز برنده شده

100 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

7

مجموع امتیازات لازم به دست امد

329

Correct/incorrect predictions

52 / 48