فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

269

مشارکت ماهانه

21

مجموع جوایز برنده شده

1 000 USD

Live Trader Contest

برو به مسابقات

User does not participate in current period

Profitability, %

-

Weeks of participation

4

مجموع جوایز برنده شده

100 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

7

مجموع امتیازات لازم به دست امد

329

Correct/incorrect predictions

52 / 48