فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

13

مجموع امتیازات لازم به دست امد

2808

Correct/incorrect predictions

337 / 330