دستاوردها

Live Trader Contest

Live Binary Trader Contest

مسابقه استراتژی

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
12 مکان جولای 2016 $500
31 مکان اکتبر 2016 $350
42 مکان اکتبر 2017 $350
52 مکان ژانویه 2018 $250
62 مکان جولای 2017 $250
80 مکان ژانویه 2017 $250

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مکان دوره جایزه
5 مکان سپتامبر 2017 $500
5 مکان اکتبر 2016 $500
5 مکان سپتامبر 2016 $500
15 مکان دسامبر 2017 $250

مسابقه تحلیل بنیادی