دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
2 مکان نوامبر 2017 $3500
3 مکان اوریل 2017 $2500
4 مکان جولای 2015 $2000
4 مکان مه 2011 $1000
5 مکان سپتامبر 2013 $1000
9 مکان اکتبر 2015 $1000
10 مکان فوریه 2017 $1000
19 مکان اوریل 2016 $500

مسابقه استراتژی

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
4 مکان ژانویه 2012 $300

مسابقه گزینه باینری

مسابقه گزینه سهام روزانه

مکان دوره جایزه
3 مکان اگوست 2016 $1000

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان فوریه 2014 $350

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان Daily Tournament در فوریه 2016 $125
2 مکان Daily Tournament در اگوست 2016 $75