دستاوردها

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مکان دوره جایزه
15 مکان اوریل 2015 $200

مسابقه تحلیل بنیادی

Community Predictions

مکان دوره جایزه
1 مکان مارس 2019 $500
1 مکان جولای 2018 $500
1 مکان ژوئن 2018 $500
2 مکان اکتبر 2018 $400