دستاوردها

بانوی برتر دوکاسکپی

مکان دوره جایزه
5 مکان نوامبر 2016 $600
6 مکان اوریل 2017 $500
7 مکان ژانویه 2017 $500
9 مکان مارس 2017 $500

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
3 مکان مارس 2017 $400
4 مکان مه 2017 $350
6 مکان مارس 2017 $100
7 مکان اوریل 2017 $100
10 مکان مه 2017 $100