دستاوردها

Live Trader Contest

مکان دوره جایزه
7 مکان Oct 2018, week 3 $60
8 مکان Dec 2019, week 1 $60
8 مکان Aug 2019, week 4 $60
8 مکان Jul 2019, week 2 $60
8 مکان Mar 2019, week 5 $60
9 مکان Jan 2021, week 4 $50
9 مکان Feb 2020, week 1 $50
9 مکان Dec 2019, week 3 $50
9 مکان Jun 2019, week 5 $50
9 مکان Jan 2019, week 3 $40
9 مکان Jan 2019, week 2 $40
9 مکان Nov 2018, week 4 $40
9 مکان Oct 2018, week 2 $40
10 مکان Feb 2021, week 3 $40
10 مکان Jul 2020, week 1 $40
10 مکان Mar 2020, week 3 $40
10 مکان Nov 2018, week 3 $30
10 مکان Nov 2018, week 1 $30
10 مکان Oct 2018, week 4 $30
11 مکان Jan 2021, week 3 $30
11 مکان Dec 2020, week 1 $30
11 مکان Apr 2020, week 4 $30
11 مکان Jun 2019, week 2 $30
12 مکان Sep 2020, week 2 $20
12 مکان May 2020, week 5 $20
12 مکان Oct 2019, week 1 $20
12 مکان Sep 2019, week 1 $20
12 مکان Apr 2019, week 2 $20
12 مکان Mar 2019, week 1 $10
12 مکان Feb 2019, week 1 $10
12 مکان Dec 2018, week 2 $10
12 مکان Dec 2018, week 1 $10
13 مکان Sep 2020, week 1 $20
13 مکان Jun 2020, week 4 $20
13 مکان Oct 2019, week 2 $20
13 مکان Sep 2019, week 4 $20
13 مکان Aug 2019, week 3 $20
13 مکان Apr 2019, week 3 $20
14 مکان Jan 2020, week 3 $20
14 مکان Mar 2019, week 4 $20
15 مکان Jan 2021, week 1 $20
15 مکان Oct 2020, week 2 $20
15 مکان Aug 2020, week 3 $20
15 مکان Aug 2020, week 2 $20
15 مکان Nov 2019, week 4 $20
16 مکان Aug 2020, week 5 $10
16 مکان Jun 2020, week 2 $10
16 مکان Dec 2019, week 4 $10
17 مکان Jul 2019, week 1 $10
18 مکان Sep 2020, week 4 $10
18 مکان Jan 2020, week 4 $10
19 مکان Jun 2020, week 3 $10

Live CFD Trader Contest

مکان دوره جایزه
4 مکان Jan 2019, week 4 $90
7 مکان Dec 2018, week 4 $60
7 مکان Dec 2018, week 3 $60
8 مکان Dec 2018, week 5 $50
8 مکان Nov 2018, week 3 $50
8 مکان Nov 2018, week 2 $50
9 مکان Feb 2019, week 4 $40
9 مکان Jan 2019, week 1 $40
10 مکان Mar 2019, week 1 $30
10 مکان Dec 2018, week 2 $30
12 مکان Jan 2019, week 3 $10

Live Binary Trader Contest

مکان دوره جایزه
3 مکان 17 Dec 2018 $30
5 مکان 04 Jul 2019 $10
5 مکان 06 Jun 2019 $10
5 مکان 21 May 2019 $10
5 مکان 13 May 2019 $10
5 مکان 22 Mar 2019 $10
5 مکان 12 Feb 2019 $10
5 مکان 06 Feb 2019 $10
5 مکان 10 Jan 2019 $10
6 مکان 12 Jul 2019 $10
6 مکان 21 Jun 2019 $10
6 مکان 18 Jun 2019 $10
6 مکان 20 May 2019 $10
6 مکان 18 Apr 2019 $10
6 مکان 26 Dec 2018 $10
7 مکان 16 Jul 2019 $10
7 مکان 28 Jun 2019 $10
7 مکان 29 Apr 2019 $10
7 مکان 12 Apr 2019 $10
7 مکان 02 Apr 2019 $10
7 مکان 28 Mar 2019 $10
7 مکان 13 Mar 2019 $10
7 مکان 21 Feb 2019 $10
7 مکان 11 Feb 2019 $10
7 مکان 16 Jan 2019 $10
7 مکان 31 Dec 2018 $10
8 مکان 26 Jun 2019 $10
8 مکان 12 Jun 2019 $10
8 مکان 29 May 2019 $10
8 مکان 24 Apr 2019 $10
8 مکان 23 Apr 2019 $10
8 مکان 24 Jan 2019 $10
8 مکان 14 Jan 2019 $10
8 مکان 11 Jan 2019 $10
8 مکان 27 Dec 2018 $10
8 مکان 24 Dec 2018 $10
8 مکان 21 Dec 2018 $10
9 مکان 17 Jul 2019 $10
9 مکان 09 Jul 2019 $10
9 مکان 01 Jul 2019 $10
9 مکان 27 Jun 2019 $10
9 مکان 20 Jun 2019 $10
9 مکان 10 Jun 2019 $10
9 مکان 31 May 2019 $10
9 مکان 07 May 2019 $10
9 مکان 19 Mar 2019 $10
9 مکان 15 Mar 2019 $10
9 مکان 13 Feb 2019 $10
9 مکان 05 Feb 2019 $10
9 مکان 30 Jan 2019 $10
9 مکان 17 Jan 2019 $10
9 مکان 09 Jan 2019 $10
9 مکان 18 Dec 2018 $10
10 مکان 25 Jun 2019 $10
10 مکان 07 Jun 2019 $10
10 مکان 03 Jun 2019 $10
10 مکان 14 Mar 2019 $10
10 مکان 12 Mar 2019 $10
10 مکان 11 Mar 2019 $10
10 مکان 28 Feb 2019 $10
10 مکان 27 Feb 2019 $10
10 مکان 22 Feb 2019 $10
10 مکان 18 Feb 2019 $10
10 مکان 07 Feb 2019 $10
10 مکان 31 Jan 2019 $10
10 مکان 19 Dec 2018 $10

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
3 مکان جولای 2014 $2500
4 مکان نوامبر 2015 $2000
10 مکان مه 2014 $500
17 مکان جولای 2018 $500
19 مکان ژوئن 2017 $500

مسابقه استراتژی

مکان دوره جایزه
1 مکان اکتبر 2018 $5000
3 مکان سپتامبر 2014 $2500
7 مکان اگوست 2020 $500
7 مکان اکتبر 2019 $500
7 مکان دسامبر 2014 $500
8 مکان نوامبر 2019 $500
8 مکان مه 2019 $500
9 مکان اگوست 2016 $1000
10 مکان ژوئن 2016 $1000
10 مکان اوریل 2020 $500
12 مکان فوریه 2018 $800
15 مکان دسامبر 2015 $800

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
1 مکان ژانویه 2015 $1500
2 مکان اوریل 2014 $600
3 مکان اوریل 2015 $600
3 مکان نوامبر 2014 $600
3 مکان نوامبر 2013 $600
4 مکان ژانویه 2014 $300
4 مکان اکتبر 2013 $300
5 مکان ژانویه 2018 $400
5 مکان فوریه 2014 $300
7 مکان جولای 2014 $200
7 مکان ژوئن 2014 $200
9 مکان اگوست 2013 $200

مسابقه گزینه باینری

مسابقه گزینه سهام روزانه

مکان دوره جایزه
10 مکان ژوئن 2015 $300
مکان دوره جایزه
21 مکان اوریل 2016 $400
35 مکان اکتبر 2016 $350
43 مکان جولای 2017 $350
52 مکان اکتبر 2015 $250

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مکان دوره جایزه
1 مکان سپتامبر 2013 $1560
3 مکان فوریه 2014 $500
4 مکان دسامبر 2013 $170
7 مکان ژوئن 2014 $100
8 مکان جولای 2014 $100
9 مکان ژانویه 2014 $100
13 مکان جولای 2013 $100

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان اوریل 2015 $500
1 مکان دسامبر 2014 $350
2 مکان مارس 2014 $300
3 مکان ژانویه 2015 $250
4 مکان اکتبر 2015 $350
4 مکان ژوئن 2015 $250
4 مکان ژانویه 2015 $150
4 مکان نوامبر 2013 $150
4 مکان جولای 2013 $150
5 مکان مارس 2020 $30

مسابقه تجارت اجتماعی

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان Daily Tournament در اکتبر 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در اگوست 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در اگوست 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در جولای 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در اکتبر 2014 $50
1 مکان Daily Tournament در اکتبر 2014 $50
1 مکان Daily Tournament در مارس 2014 $50
1 مکان Daily Tournament در مارس 2014 $50
2 مکان Daily Tournament در اگوست 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در نوامبر 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در اکتبر 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در اکتبر 2016 $75
3 مکان Weekly Tournament در نوامبر 2014 $100
4 مکان Weekly Tournament در جولای 2014 $50
5 مکان GRAND PRIX Tournament در نوامبر 2014 $250
5 مکان Weekly Tournament در اکتبر 2017 $100
5 مکان Weekly Tournament در اکتبر 2015 $100
6 مکان Weekly Tournament در دسامبر 2014 $50
6 مکان Weekly Tournament در مارس 2014 $50