دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
19 مکان دسامبر 2015 $500

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
15 مکان نوامبر 2014 $100
مکان دوره جایزه
25 مکان جولای 2015 $400
28 مکان ژانویه 2015 $300
46 مکان اکتبر 2015 $350
52 مکان اوریل 2016 $250
64 مکان اوریل 2017 $250
72 مکان اوریل 2015 $150

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مکان دوره جایزه
1 مکان جولای 2015 $2500
1 مکان دسامبر 2015 $2100
1 مکان ژوئن 2017 $1950
1 مکان فوریه 2017 $1850
1 مکان نوامبر 2017 $1800
1 مکان ژانویه 2016 $1750
1 مکان جولای 2016 $1700
1 مکان ژانویه 2014 $1400
2 مکان مه 2015 $1200
2 مکان اوریل 2018 $1080
3 مکان مارس 2017 $820
3 مکان سپتامبر 2016 $760
3 مکان اکتبر 2014 $340
4 مکان اگوست 2017 $525
4 مکان اوریل 2015 $420
4 مکان اگوست 2014 $190
4 مکان جولای 2014 $175
5 مکان نوامبر 2016 $370
5 مکان ژانویه 2018 $350
5 مکان مارس 2015 $246
6 مکان اگوست 2015 $340
6 مکان سپتامبر 2014 $100
7 مکان ژوئن 2015 $390
7 مکان سپتامبر 2015 $350
8 مکان اکتبر 2016 $410
8 مکان فوریه 2018 $380
8 مکان ژانویه 2015 $200
8 مکان مه 2014 $100
9 مکان دسامبر 2016 $410
9 مکان دسامبر 2017 $380
10 مکان اگوست 2013 $100
11 مکان جولای 2017 $250
11 مکان ژانویه 2017 $250
11 مکان فوریه 2015 $200
12 مکان ژوئن 2016 $250
12 مکان سپتامبر 2013 $100
13 مکان اگوست 2016 $250
14 مکان اکتبر 2015 $250
14 مکان نوامبر 2013 $100
15 مکان سپتامبر 2017 $250
15 مکان اوریل 2017 $250
15 مکان اوریل 2016 $250
15 مکان نوامبر 2015 $250
15 مکان اکتبر 2013 $100

مسابقه تحلیل بنیادی

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
9 مکان GRAND PRIX Tournament در فوریه 2015 $200
9 مکان GRAND PRIX Tournament در ژانویه 2015 $100