دستاوردها

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
3 مکان مه 2017 $900
4 مکان ژوئن 2017 $400
6 مکان ژوئن 2018 $300
7 مکان مه 2018 $300
9 مکان اوریل 2018 $300
9 مکان فوریه 2018 $300
9 مکان اکتبر 2017 $300
مکان دوره جایزه
15 مکان جولای 2018 $500

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان نوامبر 2017 $650
1 مکان ژوئن 2017 $650
2 مکان اکتبر 2019 $400
3 مکان مه 2019 $300
3 مکان اوریل 2019 $300
3 مکان نوامبر 2018 $300
4 مکان سپتامبر 2019 $200
10 مکان سپتامبر 2018 $100

مسابقه تجارت اجتماعی

Community Predictions

مکان دوره جایزه
10 مکان مارس 2019 $100