دستاوردها

Live Trader Contest

مکان دوره جایزه
13 مکان Mar 2019, week 3 $20
مکان دوره جایزه
78 مکان اوریل 2018 $250

بانوی برتر دوکاسکپی

مکان دوره جایزه
7 مکان نوامبر 2019 $500
تایید participant 2018

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
2 مکان نوامبر 2019 $400
2 مکان جولای 2019 $400
2 مکان اوریل 2019 $400
2 مکان مارس 2019 $400
4 مکان جولای 2019 $200
5 مکان نوامبر 2019 $100
5 مکان مارس 2019 $100