دستاوردها

Live Trader Contest

مکان دوره جایزه
1 مکان Apr 2019, week 4 $500
2 مکان Mar 2019, week 5 $250
4 مکان Apr 2019, week 1 $100
7 مکان Jan 2019, week 4 $60
8 مکان Mar 2019, week 2 $60
11 مکان Feb 2019, week 3 $20

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
1 مکان ژانویه 2014 $5000
3 مکان اکتبر 2016 $2500
4 مکان نوامبر 2017 $2000
5 مکان دسامبر 2017 $1500
6 مکان ژوئن 2013 $1000
10 مکان فوریه 2014 $500
12 مکان ژوئن 2018 $500
13 مکان مارس 2013 $100
16 مکان اکتبر 2013 $100

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
1 مکان اکتبر 2015 $3000
1 مکان ژانویه 2015 $2000
1 مکان ژوئن 2014 $2000
2 مکان دسامبر 2014 $1000
3 مکان اکتبر 2016 $1000
4 مکان سپتامبر 2014 $300
14 مکان مه 2014 $100

مسابقه گزینه سهام روزانه

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان اوریل 2017 $650
1 مکان سپتامبر 2014 $350
1 مکان دسامبر 2013 $350
1 مکان نوامبر 2013 $350
1 مکان سپتامبر 2013 $350
2 مکان ژانویه 2017 $550
2 مکان فوریه 2014 $300
2 مکان دسامبر 2013 $300
3 مکان ژوئن 2017 $400
3 مکان مه 2017 $400
3 مکان فوریه 2017 $400
3 مکان فوریه 2017 $400
3 مکان نوامبر 2015 $400
3 مکان اکتبر 2015 $400
3 مکان اوریل 2015 $350
3 مکان دسامبر 2014 $250
3 مکان فوریه 2014 $250
4 مکان سپتامبر 2016 $350
4 مکان سپتامبر 2014 $150
4 مکان سپتامبر 2014 $150
4 مکان اگوست 2014 $150
5 مکان نوامبر 2017 $300
5 مکان سپتامبر 2015 $300
5 مکان اگوست 2015 $300
5 مکان اگوست 2014 $100
5 مکان نوامبر 2013 $100
5 مکان اکتبر 2013 $100
5 مکان سپتامبر 2013 $100
6 مکان جولای 2017 $100
6 مکان اکتبر 2016 $100
9 مکان اکتبر 2017 $100
9 مکان ژوئن 2017 $100
10 مکان اوریل 2018 $100
10 مکان مارس 2017 $100
10 مکان دسامبر 2016 $100

مسابقه تجارت اجتماعی

مکان دوره جایزه
2 مکان جولای 2016 $800
7 مکان دسامبر 2017 $200
8 مکان مه 2016 $200
10 مکان اکتبر 2016 $200
11 مکان ژوئن 2017 $100
15 مکان فوریه 2018 $100
19 مکان سپتامبر 2017 $100

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان Weekly Tournament در فوریه 2017 $500
1 مکان Weekly Tournament در دسامبر 2016 $500
1 مکان Weekly Tournament در فوریه 2016 $500
1 مکان Weekly Tournament در دسامبر 2015 $500
1 مکان Weekly Tournament در ژوئن 2014 $350
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در مارس 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در ژانویه 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در مه 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در اوریل 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در اوریل 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در مارس 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در اوریل 2015 $100
1 مکان Daily Tournament در مارس 2015 $100
1 مکان Daily Tournament در مارس 2015 $100
1 مکان Daily Tournament در مارس 2015 $100
1 مکان Daily Tournament در فوریه 2015 $50
1 مکان Daily Tournament در نوامبر 2014 $50
1 مکان Daily Tournament در فوریه 2014 $50
1 مکان Daily Tournament در ژانویه 2014 $50
2 مکان Weekly Tournament در مه 2015 $200
2 مکان Weekly Tournament در نوامبر 2014 $200
2 مکان Daily Tournament در اکتبر 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در اگوست 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در جولای 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در مه 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در ژانویه 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در اگوست 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در اگوست 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در جولای 2016 $75
3 مکان Weekly Tournament در اوریل 2016 $150
3 مکان Weekly Tournament در جولای 2015 $150
3 مکان Weekly Tournament در دسامبر 2014 $100
4 مکان GRAND PRIX Tournament در سپتامبر 2014 $350
4 مکان GRAND PRIX Tournament در ژانویه 2014 $350
4 مکان Weekly Tournament در اگوست 2017 $100
4 مکان Weekly Tournament در اوریل 2016 $100
5 مکان GRAND PRIX Tournament در جولای 2014 $250
5 مکان Weekly Tournament در سپتامبر 2016 $100
5 مکان Weekly Tournament در اگوست 2015 $100
5 مکان Weekly Tournament در نوامبر 2014 $50
5 مکان Weekly Tournament در جولای 2014 $50
5 مکان Weekly Tournament در مارس 2014 $50
6 مکان GRAND PRIX Tournament در ژوئن 2015 $300
6 مکان Weekly Tournament در اوریل 2017 $100
6 مکان Weekly Tournament در دسامبر 2016 $100
6 مکان Weekly Tournament در جولای 2016 $100
6 مکان Weekly Tournament در سپتامبر 2015 $100
6 مکان Weekly Tournament در ژوئن 2014 $50
7 مکان GRAND PRIX Tournament در فوریه 2016 $250
10 مکان GRAND PRIX Tournament در نوامبر 2014 $100

من هیجان را دوست دارم

مکان دوره جایزه
1 مکان ژانویه 2015 $2000
2 مکان اوریل 2017 $2000
2 مکان اوریل 2015 $1500