دستاوردها

Live Trader Contest

مکان دوره جایزه
10 مکان Oct 2020, week 5 $40
15 مکان Aug 2020, week 5 $20
15 مکان Jul 2020, week 3 $20
16 مکان Nov 2020, week 1 $10
16 مکان Aug 2020, week 4 $10
16 مکان Aug 2020, week 2 $10
17 مکان Sep 2020, week 1 $10
20 مکان May 2021, week 1 $10

مسابقه معامله گر

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
2 مکان نوامبر 2017 $1300
7 مکان جولای 2017 $300
8 مکان مارس 2018 $300
8 مکان دسامبر 2017 $300
8 مکان سپتامبر 2017 $300
9 مکان ژوئن 2017 $300

مسابقه تحلیل بنیادی

مسابقه تجارت اجتماعی

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در اکتبر 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در سپتامبر 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در جولای 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در مه 2017 $125
2 مکان Weekly Tournament در نوامبر 2017 $200
2 مکان Weekly Tournament در جولای 2017 $200
2 مکان Daily Tournament در دسامبر 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در اکتبر 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در سپتامبر 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در سپتامبر 2017 $75
5 مکان Weekly Tournament در اکتبر 2017 $100
6 مکان GRAND PRIX Tournament در دسامبر 2017 $300

من هیجان را دوست دارم

مکان دوره جایزه
2 مکان اکتبر 2017 $2000
3 مکان ژانویه 2018 $1500