دستاوردها

Live Trader Contest

مکان دوره جایزه
1 مکان Jan 2021, week 4 $500
1 مکان Feb 2020, week 3 $500
1 مکان Jun 2019, week 5 $500
6 مکان Nov 2018, week 2 $70
7 مکان Feb 2019, week 1 $60
18 مکان Nov 2020, week 1 $10
19 مکان Jul 2019, week 1 $10
20 مکان Apr 2021, week 1 $10

Live Binary Trader Contest

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
1 مکان مارس 2018 $6000
3 مکان ژوئن 2016 $2500
7 مکان اگوست 2017 $1000
8 مکان ژانویه 2017 $1000
8 مکان دسامبر 2016 $1000

مسابقه استراتژی

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
8 مکان اگوست 2018 $300

مسابقه گزینه باینری

مسابقه گزینه سهام روزانه

مکان دوره جایزه
5 مکان اگوست 2016 $400

ارائه دهندگان سیگنال "Grand Prix"

مسابقه تحلیل بنیادی

مسابقه تجارت اجتماعی

مکان دوره جایزه
4 مکان ژوئن 2017 $400