دستاوردها

مسابقه استراتژی

مکان دوره جایزه
1 مکان ژوئن 2013 $5000
2 مکان اگوست 2011 $2500
4 مکان ژوئن 2014 $1000
5 مکان مه 2011 $1000
7 مکان نوامبر 2011 $500
9 مکان مه 2015 $800
10 مکان اکتبر 2015 $1000

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
1 مکان دسامبر 2014 $1300
2 مکان مارس 2015 $900
3 مکان مه 2015 $600
5 مکان فوریه 2015 $300
10 مکان نوامبر 2014 $200

مسابقه تحلیل بنیادی