دستاوردها

مسابقه استراتژی

مکان دوره جایزه
3 مکان ژانویه 2018 $2500

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
2 مکان اوریل 2017 $2000
6 مکان سپتامبر 2016 $300
9 مکان اگوست 2016 $300
10 مکان دسامبر 2017 $300

مسابقه گزینه سهام روزانه

مکان دوره جایزه
1 مکان اوریل 2017 $3000
1 مکان مارس 2017 $3000
1 مکان نوامبر 2016 $3000
4 مکان اکتبر 2016 $600

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مکان دوره جایزه
6 مکان نوامبر 2016 $500

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان دسامبر 2017 $650
1 مکان سپتامبر 2017 $650
1 مکان سپتامبر 2017 $650
1 مکان اکتبر 2016 $650
2 مکان ژانویه 2018 $550
2 مکان ژانویه 2018 $550
4 مکان فوریه 2018 $350
4 مکان مارس 2017 $350

مسابقه تجارت اجتماعی

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در اکتبر 2017 $125
2 مکان Weekly Tournament در نوامبر 2017 $200
2 مکان Daily Tournament در اگوست 2016 $75