دستاوردها

مسابقه معامله گر

مسابقه گزینه سهام روزانه

مکان دوره جایزه
10 مکان مه 2016 $300
مکان دوره جایزه
15 مکان ژانویه 2017 $500
42 مکان ژانویه 2018 $350
45 مکان جولای 2016 $350
58 مکان اوریل 2018 $250
73 مکان جولای 2017 $250
89 مکان اوریل 2016 $250

مسابقه تحلیل بنیادی

مسابقه تجارت اجتماعی