نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
Haynes6EU
1st place
10 6 100 -30 19 114 30 233 $350
salamandra
2nd place
10 4 100 -20 36 75 30 221 $300
DumbAsArock
3rd place
10 7 100 -35 12 104 30 211 $250
rokasltu
4th place
7 1 70 -5 63 50 5 183 $150
amerfx86
5th place
7 3 70 -15 30 52 35 172 $100
warry225
6th place
9 8 90 -40 0 110 5 165
Fxtrader500
7th place
9 7 90 -35 6 59 30 150
habiemile
8th place
8 6 80 -30 7 78 10 145
romy
9th place
9 4 90 -20 31 39 140
Zorro145
10th place
9 6 90 -30 13 57 10 140
ilonalt
11st place
8 6 80 -30 7 65 5 127
sukeshroy
12nd place
6 3 60 -15 22 36 103
Belikewater
13rd place
5 3 50 -15 13 32 80
AAARated
14th place
6 4 60 -20 10 29 79